^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Fundusz Sołecki
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Fundusz Sołecki

Data powstania: 2012-10-22 10:17
Data modyfikacji: 2014-01-07 14:40

 

Co to jest fundusz sołecki?

 

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią.

O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpo­średnio mieszkańcy sołectw
na zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt.

O tym, czy w gminie zostanie wyodrębniony fundusz sołecki, decyduje rada gminy.

Musi to zrobić do 31 marca każdego roku - podjęta w tym terminie uchwała dotyczy kolejnego roku kalendarzowego. Jeżeli rada gminy nie zamie­rza wyodrębnić z budżetu funduszu sołeckiego na kolejny rok, musi podjąć, również do 31 marca, uchwałę o jego niewyodrębnieniu.

Coroczne podejmowanie uchwały o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy, w skład któ­rej wchodzą sołectwa.

 

Fundusz sołecki to publiczne pieniądze. Fundusz jest wyodręb­niany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje częścią budżetu. Wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego ponosi gmina, na nią też wystawiane są faktury, rachunki czy zawierane umowy. Sołtys może jednak ustalić z urzędem gminy, że to on będzie dokonywał poszczególnych zakupów.

Fundusz sołecki to pieniądze publiczne, które podlegają takim samym pra­wom jak pozostałe środki budżetowe. Wiąże się z tym również m.in. pełna jawność ich wydatkowania.

 

Ile pieniędzy przypada na sołectwo.

 

Fundusz sołecki wyodrębniony jest w budżecie gminy. Na każde sołectwo przypada konkretna kwota, obliczana według wzoru zawartego w art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim.

Jej wysokość zależy od tego, ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz od dochodów gminy.

Informacja o tym, ile pieniędzy przypada na każde sołectwo, musi być prze­kazana sołtysom do 31 lipca roku poprzedzającego realizację funduszu

 

Art.  3 ust.1
Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru:

                   Lm  

F   = ( 2 +   100 ) x Kb        

w którym poszczególne symbole oznaczają:

F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb,

Lm - liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.),

Kb - kwotę bazową - obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

Fundusz sołecki – na co wydać te pieniądze i kto o tym decyduje?

 

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które – w myśl Ustawy o funduszu sołeckim– speł­niają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W praktyce oznacza to,
że można je wydać na to wszystko, na co wydaje pie­niądze gmina. Przedsięwzięcia
z funduszu muszą być realizowane na terenie sołectwa, w którym mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu.

Decyzję o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki, podejmują do­rośli mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego. Decyzję mieszkańców, ujętą w formie wniosku
o funduszu sołecki wraz z uchwałą zebrania wiejskie­go, protokołem i listą obecności
z zebrania, sołtys przekazuje wójtowi zgodnie z procedurą określoną w statucie sołectwa,
w terminie nieprzekraczalnym do 30 września.

Władze gminy, radni czy sołtys nie mogą wpływać na tę suwerenną decy­zję mieszkańców sołectwa. Decyzja mieszkańców jest wiążąca. Wójt spraw­dza wniosek o fundusz sołecki jedynie pod kątem poprawności formalnej. Jeśli wniosek spełnia wszystkie warunki formalne, musi zostać uwzględniony w bu­dżecie gminy na kolejny rok.

 

Do kiedy należy wydać pieniądze z funduszu sołeckiego?

 

Pieniądze z funduszu muszą zostać wydane do końca roku na który zosta­ły uchwalone. Pieniądze z funduszu sołeckiego, które nie zostaną wydane, nie przechodzą na kolejny rok.
Nie przepadają, tylko zostają w budżecie gminy.

Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmo­nogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkań­ców na zebraniu wiejskim oraz zacząć realizować je możliwie jak najwcześniej.

 

 

 

Fundusz sołecki – zwrot części poniesionych wydatków.

 

Gmina, która zdecyduje się na wyodrębnienie w swoim budżecie funduszu i wyda pieniądze na przedsięwzięcia określone we wnioskach sołectw, co roku może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków. Zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim otrzymuje od Skarbu Państwa zwrot 10, 20 lub 30 % wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Najuboższe gminy otrzymują największy zwrot.

Zwrot ten dotyczy wyłącznie środków wydanych w ramach tej kwoty, która została wyliczona według wzoru zawartego w Ustawie. Wójt składa do właściwego wojewody wniosek o zwrot części wydatków do 31 maja roku nastę­pującego po tym, w którym poniesione zostały wydatki. Pieniądze stanowiące zwrot części poniesionych kosztów zostają wypłacone gminie do 31 sierpnia. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego oznacza zatem wpływ dodatkowych

środ­ków do budżetu gminy.

Gmina, decydując się na wyodrębnienie funduszu, wydaje pieniądze na przedsięwzięcia,

które według prawa zobowiązana jest finansować i dodat­kowo otrzymuje część pieniędzy

z powrotem.

 

Zadania własne gminy.

 

Zgodnie z artykułem 1 ustęp 3 Ustawy o funduszu sołeckim „środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie wa­runków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.”

O zadaniach własnych gminy mówi art. 6 ust. 1 i 2 oraz artykuł 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym:

Art. 6.

1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znacze­niu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy.

Art. 7.

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a) działalności w zakresie telekomunikacji;

4) lokalnego transportu zbiorowego;

5) ochrony zdrowia;

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8) edukacji publicznej;

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11) targowisk i hal targowych;

12) zieleni gminnej i zadrzewień;

13) cmentarzy gminnych;

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18) promocji gminy;

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573);

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

 

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach:

 

 

sołectwo

wykonane przedsięwzięcia w latach

2010

2011

Boża Wola

remont drogi gminnej kamieniem

remont drogi gminnej kamieniem

Chorzelów

doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ZS w Chorzelowie

przekształcenie prawa własności i remont drogi gminnej do Smykowa

Chrząstów

wykonano chodnika dla pieszych przy drodze gminnej

zakupiono 2 wiaty przystankowe, wykonano remont dróg kamieniem

Goleszów

zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej / krzesła, stoły/

wykonano remont podłogi w budynku komunalnym,

zakupiono niezbędne wyposażenie

Książnice

projekt oświetlenia ulicznego , zamontowano bariery ochronne przy drodze gminnej Książnice - Majdanek

wykonano remont drogi gminnej przez Majdanek

Podleszany

przebudowano plac obok budynku ośrodka zdrowia

wykonano ogrodzenie wokół boiska szkolnego przy SP w Podleszanach

Rydzów

projekt modernizacji oświetlenia ulicznego

wykonano oświetlenie uliczne w kierunku „Ruda”

Rzędzianowice

projekt rozbudowy szkoły podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym

wykonano prace remontowe przy budynku komunalnym OSP Rzędzianowice I i Rzędzianowice II

Szydłowiec

projekt linii elektrycznej

remont budynku komunalnego

Trześń

wykonano prace remontowe obiektu sportowego

wykonano parking przy budynku komunalnym

Wola Chorzelowska

wykonano odwodnienie, regulację , konserwację   rowów przy drodze gminnej

wykonano odwodnienie, regulację , konserwację   rowów przy drodze gminnej

Wola Mielecka

wybudowano plac zabaw dla dzieci przy ZS Szkół

utwardzono plac zabaw przy ZS w Woli Mieleckiej

Złotniki

remont budynku komunalnego,

remont obiektu sportowego

wymieniono okna w budynku komunalnym,

dokończono remont obiektu sportowego i doposażono pomieszczenia sanitarne.

 

 

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w latach 2010 - 2013

 

 

sołectwo

wykonane przedsięwzięcia w latach

2010

2011

2012

2013

Boża Wola

remont drogi gminnej kamieniem

remont drogi gminnej kamieniem

remont gminnych dróg dojazdowych do pól

wykonanie oświetlenia ulicznego

Chorzelów

doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ZS w Chorzelowie

przekształcenie prawa własności i remont drogi gminnej do Smykowa

- zakup kosiarki odśnieżarki z przeznaczeniem dla ZS w Chorzelowie

- zakup niezbędnego wyposażenia do budynku komunalnego w Chorzelowie

 

wykonanie remontu budynku komunalnego OSP

Chrząstów

wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze gminnej

- zakup 2 wiat przystankowych, - - remont dróg kamieniem

- utwardzenie kostką brukową przystanków autobusowych

- remont budynku komunalnego

- remont dróg gminnych  

- budowa odcinka linii energetycznej k/młyna

- wykonanie chodnika na placu szkolnym

- wyrównanie i zagospodarowanie placu szkolnego

- zakup namiotu z przeznaczeniem dla SP
w Chrząstowie

- zakup kosiarki z przeznaczeniem dla SP
w Chrząstowie

- zakup wiaty przystankowej k/ szkoły

- wyrównanie drogi gminnej

 

Goleszów

zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej / krzesła, stoły/

- wykonanie remontu podłogi w budynku komunalnym,

- zakup niezbędnego wyposażenia

- wykonanie ogrzewania w budynku komunalnym

- prace remontowe w budynku komunalnym  

- utwardzenie terenu wokół budynku komunalnego  

- doposażenie budynku OSP

- remont przepustu na drodze gminnej

 

 

Książnice

- projekt oświetlenia ulicznego ,

- montaż bariery ochronnej przy drodze gminnej Książnice - Majdanek

wykonanie remontu drogi gminnej przez Majdanek

- wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku Wielofunkcyjnym w Książnicach stanowiącego mienie komunalne, w tym projekt, modernizacja

montaż urządzeń klimatyzacyjnych

w budynku komunalnym   OSP Książnice

 

Podleszany

przebudowa placu obok budynku ośrodka zdrowia

wykonanie ogrodzenie wokół boiska szkolnego przy SP w Podleszanach

- rozbudowa obiektu sportowego w Podleszanach stanowiącego mienie komunalne Gminy Mielec

wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Podleszany

 

Rydzów

projekt modernizacji oświetlenia ulicznego

wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku „Ruda”

- wykonanie oświetlenia ulicznego – przysiółek
„ Do lasu”

- wykonanie remontu dachu budynku komunalnego

wykonanie remontu obiektu komunalnego OSP

 

Rzędzianowice

projekt rozbudowy szkoły podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym

wykonanie prac remontowych przy budynku komunalnym OSP Rzędzianowice I i Rzędzianowice II

- zakup 3 wiat przystankowych

- utwardzenie terenu pod wiaty

- wykonanie ogrodzenia wokół budynku komunalnego Rzędzianowice I

- remont pomieszczeń w budynku komunalnym Rzędzianowice II  

- zakup progu zwalniającego na drodze gminnej k/szkoły

- remont budynku komunalnego LKS

- wykonanie oświetlenia ulicznego

 

 

Szydłowiec

projekt linii elektrycznej

remont budynku komunalnego

- remont drogi gminnej tzw. koniec

remont drogi gminnej przez wieś

Trześń

wykonanie prac remontowych obiektu sportowego

wykonanie parkingu przy budynku komunalnym

wykonanie remontu budynku komunalnego w Trześni i zagospodarowanie byłego mieszkania nauczycielskiego

modernizacja budynku komunalnego – Dom Nauczyciela

Wola Chorzelowska

wykonanie odwodnienia, regulacja , konserwacja   rowów przy drodze gminnej

wykonanie odwodnienia, regulacja ,konserwacja rowów przy drodze gminnej

- zakup dwóch wiat przystankowych

- wykonanie remontu budynku komunalnego w Woli Chorzelowskiej  

remont budynku komunalnego OSP

 

Wola Mielecka

wybudowanie placu zabaw dla dzieci przy ZS Szkół

utwardzenie placu zabaw przy ZS w Woli Mieleckiej

- zakup ciągnika do koszenia trawy z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

- zakup ławek na zewnątrz budynku dla Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

- wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym

- wymiana drzwi garażowych w budynku komunalnym

- doposażenie obiektu komunalnego w Woli Mieleckiej - zakup niezbędnego wyposażenia

- wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w kierunku do P. Wiącka

- zakup progów zwalniających na drogę gminną tzw. Ścieżki

- remont kamieniem placu   przy budynkach komunalnych

- wykonanie oświetlenia ulicznego

- zakup 2 wiat przystankowych

- doposażenie obiektu sportowego

- zakup książek do biblioteki publicznej

- wykonanie tablic informacyjnych dla mieszkańców w sołectwie

Złotniki

- remont budynku komunalnego,

- remont obiektu sportowego

- wymiana okna w budynku komunalnym,

- dokończenie remontu obiektu sportowego i doposażenie pomieszczeń sanitarnych.

- wykonanie iwymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym  

-remont budynku komunalnego

- dokończenie remontu obiektu sportowo -rekreacyjnego

-   zakup tablicy interaktywnej

z przeznaczeniem dla SP w Złotnikach

- zakup i montaż placu zabaw

- wykonanie remontu budynku komunalnego OSP

 

 

 

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego  w poszczególnych sołectwach w latach 2014 - 2017

 

sołectwo

wykonane przedsięwzięcia w latach

2014

2015

2016

2017

Boża Wola

-wykonanie remontu dróg gminnych na terenie wsi Boża Wola

-wykonanie robót związanych z konserwacją rowów, wykonaniem odmulenia i wykonaniem mostków dojazdowych do pól przy drodze gminnej nr 198 we wsi Boża Wola

-wykonanie remontu dróg gminnych kruszywem na terenie wsi Boża Wola

-remont i utwardzenie drogi gminnej nr 198 we wsi Boża Wola

- wykonanie remontu drogi gminnej nr 178 na terenie wsi Boża Wola

-przebudowa drogi gminnej nr 103 412 Boża Wola przez wieś

Chorzelów

-zakup książek do biblioteki publicznej w Chorzelowie

-zakup 3 luster drogowych

-zakup  4 wiat przystankowych  wiat na terenie wsi Chorzelów

-transport i montaż wiat przystankowych

-wykonanie modernizacji budynku komunalnego zlokalizowanego
w Chorzelowie

-wykonanie  oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją przy drodze gminnej
w miejscowości Chorzelów

-zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, w tym piły motorowej  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelowie 

-zakup wyposażenia placu zabaw przy nowym przedszkolu przy Zespole Szkół

w Chorzelowie

- wykonanie  utwardzenia terenu przed budynkiem komunalnym w miejscowości Chorzelów

-wykonanie renowacji figury Św. Jana Nepomucena w miejscowości Chorzelów
-zakup książek do filii bibliotecznej w Chorzelowie 

-zakup zabawek dla Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Chorzelowie

-zakup książek do filii bibliotecznej w Chorzelowie 

-doposażenie obiektu sportowego na terenie  wsi Chorzelów  stanowiącego mienie komunalne Gminy Mielec

-wykonanie 4 szt. tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Chorzelów

-wykonanie stojaków do parkowania rowerów  przy obiektach sportowych i placu do ćwiczeń rehabilitacyjnych

-zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola

Samorządowego w Chorzelowie

Chrząstów

-zakup dwóch progów zwalniających na drogę gminną Chrząstów – Malinie

-transport i montaż progów zwalniających

wykonanie remontu dróg gminnych

- wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w kierunku do stadionu 
w miejscowości  Chrząstów

- wykonanie remontu /modernizacji/ drogi gminnej – Chrząstówek -   w miejscowości  Chrząstów

-wykonanie remontu dróg gminnych  w miejscowości  Chrząstów

-zakup wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego przy SP w Chrząstowice

Goleszów

-budowa placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w miejscowości Goleszów

-zakup tablic informacyjnych

-wykonanie remontu obiektu komunalnego we wsi Goleszów 

-zakup i montaż wiaty magazynowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP Goleszów

-wykonanie remontu wewnątrz budynku komunalnego – wielofunkcyjnego w miejscowości Goleszów

-impreza kulturalna dla mieszkańców tj. organizacja dnia Babci, Dziadka i Seniora

-wyposażenie budynku komunalnego w Goleszowie w sprzęt nagłaśniający

rozbudowa placu zabaw na działce gminnej nr 394/2 w Goleszowie

Książnice

- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Książnice

-zakup progów zwalniających na drogi gminne na terenie wsi Książnice

-transport i montaż progów zwalniających

-zakup wyposażenia z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Książnicach

-wykonanie remontu budynku komunalnego wielofunkcyjnego w miejscowości Książnice

- wykonanie remontu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Książnice

-wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej Majdanek od Szkoły Podstawowej na odcinku 400 mb. we wsi Książnice

-wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze gminnej  w miejscowości Książnice

Podleszany

-wykonanie remontu budynku komunalnego wielofunkcyjnego  OSP we  wsi Podleszany 

-wykonanie remontu pomieszczeń w Zespole Szkół w Podleszanach w których zlokalizowane jest przedszkole samorządowe

- wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku komunalnego w Podleszanach 

-wykonanie remontu świetlicy w budynku wielofunkcyjnym OSP w Podleszanach, który stanowi mienie komunalne Gminy Mielec

-zakup doposażenia świetlicy w budynku komunalnym w Podleszanach

-zakup kosiarki do trawy z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Podleszanach

Rydzów

-budowa  placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Rydzowie

-zakup doposażenia placu zabaw przy szkole Podstawowej w Rydzowie

-wykonanie odmulenia rowów przy drodze gminnej w m. Rydzów 

- wykonanie remontu obiektu komunalnego zlokalizowanego w Rydzowie

-wykonanie zagospodarowania terenu przy szkole Podstawowej w Rydzowie

Rzędzianowice

-wykonanie modernizacji budynku komunalnego zlokalizowanego w Rzędzianowicach, w tym modernizacja pomieszczeń ośrodka zdrowia

-zakup książek do biblioteki w Rzędzianowicach

- wykonanie projektu wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rzędzianowice

-zakup kosiarki do trawy z przeznaczeniem dla szkoły Podstawowej w Rzędzianowicach

-zakup wyposażenia placu zabaw przy nowym przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Rzędzianowicach

-wykonanie oświetlenia ulicznego  na terenie wsi Rzędzianowice

zakup doposażenia świetlicy w budynku komunalnym OSP Rzędzianowice II 

Szydłowiec

- wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowość Szydłowiec

-wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowość Szydłowiec

- wykonanie remontu obiektu komunalnego w miejscowości Szydłowiec 

-zakup i montaż znaków informacyjnych z numerami domów we wsi Szydłowiec

-wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym
w Szydłowcu

-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Szydłowcu

Trześń

-zakup dwóch wiat przystankowych 

-transport i montaż wiat

-remont jednego peronu przystankowego na terenie wsi Trześń

-wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie wsi Trześń 

-zakup książek do biblioteki w Trześni

-wykonanie modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Trześni

-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Trześni

-zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach w miejscowości Trześń, droga nr 45/226 „Stara Wieś” oraz droga „Rudziska Wiry” –

-wykonanie projektu parkingu na działce gminnej 45/918 w miejscowości Trześń

-zakup książek do biblioteki w Trześni

-wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego w budynku komunalnym w Trześni

-zakup książek do biblioteki w Trześni

-wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 45/226 „Stara Wieś” w miejscowości Trześń

- odnowienie ściany frontowej w Zespole Szkół w Trześni

Wola Chorzelowska

-remont obiektu komunalnego  OSP w Woli Chorzelowskiej

-utwardzenie terenu pod wiatę  na terenie wsi Wola Chorzelowska

-zakup transport i montaż wiaty przystankowej w m. Wola Chorzelowska 

-wykonanie remontu obiektu komunalnego w Woli Chorzelowskiej

-zakup i montaż znaków informacyjnych z numerami domów we wsi Wola Chorzelowska

-zakup lustra przy drodze gminnej

-montaż lustra przy drodze gminnej

-remont obiektu komunalnego OSP  Wola Chorzelowska

-zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska  

-wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wola Chorzelowska  

Wola Mielecka

-wykonanie  oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją przy drodze gminnej na terenie wsi Wola Mielecka

-zakup bramki treningowej

-wymiana okien w budynku komunalnym garażowym OSP Wola Mielecka

-zakup wyposażenia  dla OSP Wola Mielecka

- zakup wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej 

-wykonanie remontu drogi gminnej tzw. granica Wola Mielecka – Rzędzianowice  na terenie wsi Wola Mielecka

-zakup książek do biblioteki

-wykonanie  dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na terenie wsi Wola Mielecka

-doposażenie przedszkola samorządowego zlokalizowanego w zespole szkół
w Woli Mieleckiej w niezbędne materiały dydaktyczne oraz zabawki

- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Woli Mieleckiej „Dzień Seniora” w 2015 r

-zakup ławki przed ośrodkiem zdrowia 

-montaż ławki przed ośrodkiem zdrowia 

-pomalowanie i uzupełnienie braków / ławek, koszy/ we wszystkich murowanych przystankach na terenie Woli Mieleckiej

-wsparcie finansowe imprezy integracyjnej pod nazwą „ Dzień Seniora” 

-wykonanie oświetlenia na drodze gminnej koło
p. Wilka

-wykonanie  projektu oświetlenia przy drodze gminnej przy numerach domów 356-356k 

-wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół
w Woli Mieleckiej na cele sportowo-rekreacyjne

-organizacja spotkania kulturalnego, integracyjnego pn. Dzień Seniora w Woli Mieleckiej

-wykonanie modernizacji budynku komunalnego OSP Wola Mielecka

Złotniki

- wykonanie infrastruktury przy budynku szkoły w Złotnikach  będącego mieniem komunalnym Gminy Mielec

-doposażenie budynku komunalnego LKS Złotniki 

-zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP

- wykonanie remontu budynku szkoły będącego mieniem komunalnym Gminy Mielec

-wykonanie parkingu i chodnika przy budynku komunalnym LKS Złotniki

-wykonanie modernizacji boiska sportowego zlokalizowanego przy budynku komunalnym szkoły w Złotnikach

-zakup książek do biblioteki publicznej w Złotnikach

-wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego we wsi Złotniki

-wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego we wsi Złotniki będącego własnością Gminy Mielec

-zakup książek do biblioteki publicznej w Złotnikach

 

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 18110
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl