^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja na temat głównych założeń Lokalnej Grupy Działania LASOVIA
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Informacja na temat głównych założeń Lokalnej Grupy Działania LASOVIA

Data powstania: 2018-09-19 12:22
Data modyfikacji: 2018-09-19 12:44
Wytworzył: Lokalna Grupa Działania LASOVIA

Lokalna Grupa Działania LASOVIA realizując cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 -  kluczowego dokumentu przedstawiającego wizję rozwoju, promocji obszaru na którym działa LGD LASOVIA, a jest to obszar partnerskich Gmin tj. Gminy Cmolas, Niwiska, Ostrów, Tuszów Narodowy i Gminy Mielec pragnie  poinformować i przypomnieć główne cele oraz założenia tego dokumentu, a tym samym zachęcić do aplikowania po kolejne środki zaplanowane zgodnie z Harmonogramem naborów na kolejne lata. Należy pamiętać, że zgodność planowanych i składanych wniosków w ramach ogłaszanych konkursów jest podstawowym wymogiem stawianym naszym Wnioskodawcom. Każdy projekt musi być zgodny z co najmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem.

CELE STOWARZYSZENIA LGD LASOVIA NA LATA 2014-2020

CEL OGÓLNY

CEL SZCZEGÓŁOWY

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Cel Ogólny 1 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz rozwój turystyczny obszaru.

 

1.1 – Podejmowanie działań zmierzających do jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych, kulturowych i gospodarczych generujących rozwój turystyki.

1.1.1 Powstanie bądź modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej.

1.1.2. Renowacja / modernizacja – zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.

1.1.3. Rozwój działalności gospodarczych związanych ze stworzeniem miejsc noclegowych.

1.1.4. Tworzenie, oznakowanie szlaków tematycznych czy rekreacyjnych / ścieżek turystycznych.

1.2. Upowszechnienie informacji o zasobach i promocji obszaru LGD LASOVIA.

1.2.1. Poznajemy obszar LGD LASOVIA

1.2.2. Działania w zakresie promocji obszaru oraz kreowania jego marki.

Cel Ogólny 2 – Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

2.1. Wsparcie działań w kierunku rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy.

2.1.1. Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (podmiotach gospodarczych).

2.2. Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców w zakresie przedsiębiorczości

2.2.1. Działania edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości – aktywizacja potencjału zawodowego.

Cel Ogólny 3 – Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywności społecznej

3.1. Wsparcie rozwojowe dla członków organizacji pozarządowych / grup nieformalnych / mieszkańców

3.1.1. Animacja lokalnych liderów

3.2. Wzrost poczucia więzi mieszkańców z regionem i jego walorami, rozwój oferty spędzania wolnego czasu.

3.2.1. Aktywizacja społeczności wokół świetlic wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej.

 

Równocześnie z celami, jakie postawiła sobie LGD LASOVIA w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 ma też założenia, które sukcesywnie spełniane przyczynią się do jej realizacji i wywiązania się z założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na chwilę obecną LGD LASOVIA ma za sobą kilka naborów wniosków o udzieleniu pomocy z różnych zakresów, które zostały już rozpatrzone w Urzędzie Marszałkowskim i zakończyły się podpisaniem Umów z Wnioskodawcami, kolejne przekazane wnioski oczekują na weryfikację, a co za tym idzie na finalizację i zawarcie umów.

W ramach naborów konkursowych LGD LASOVIA na chwilę obecną przeprowadziła nabory i zabezpieczyła zaplanowaną kwotę w wysokości 2,8 mln złotych, natomiast w ramach udzielonych Grantów kwota przeznaczona na ten cel sięgała 600 tys. złotych.

Środki, jakimi będzie LGD LASOVIA dysponować na najbliższy okres realizacji  zgodnie z Harmonogramem (Harmonogram zamieszczony na stronie www.lasovia.com.pl) wyglądają następująco:

I półrocze 2019 roku

 • powstanie bądź modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej – 490 000 zł – DZIAŁANIA KONKURSOWE
 • tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach (podmiotach gospodarczych) – 1 000 000 zł – DZIAŁANIA KONKURSOWE

II półrocze 2019 roku

 • renowacja/modernizacja – zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD – 200 000 zł – DZIAŁANIA KONKURSOWE

I półrocze 2020 roku

 • poznajemy obszar LGD LASOVIA – 100 000 zł – PROJEKT GRANTOWY
 • Aktywizacja społeczności wokół świetlic wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej – 200 000 zł – DZIAŁANIA KONKURSOWE

Ogółem środki do wykorzystania oscylować będą w granicach 2 mln złotych, a kwota do dyspozycji uzależniona też będzie od wyników oceny wniosków dotychczas złożonych i nie ocenionych, gdyż na każdym etapie oceny wniosku zanim dojdzie do podpisania umowy Wnioskodawca ma prawo się wycofać i zrezygnować ze wsparcia po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu odpowiednich instytucji wdrażających.

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków z działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 – 2020) zapraszamy do naszego biura, które to mieści się w Mielcu przy ul. Sikorskiego 2a, czynne od pon. - pt. w godz. 7 00 – 15 00 , nr telefonu 17 788 53 00 lub mail: lasovia@lasovia.com.pl lub też zachęcamy do odwiedzenia Naszej strony www.lasovia.com.pl

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 217 

Galeria zdjęć:


 • Spotkanie Lokalnej Grupy Działania LASOVIA
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl