^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania LASOVIA o naborze wniosków nr 4/2018
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania LASOVIA o naborze wniosków nr 4/2018

Data powstania: 2018-11-05 14:30
Data modyfikacji: 2018-11-05 14:46
Wytworzył: Dorota Rolek - Lokalna Grupa Działania LASOVIA

Lokalna Grupa Działania LASOVIA ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia 1.1.3. Rozwój działalności gospodarczych związanych ze stworzeniem miejsc noclegowych.

1. Termin składania wniosków:
od 12.11.2018r. do 26.11.2018r.

2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, ul. Sikorskiego 2a,  39-300 Mielec, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

3. Forma wsparcia:
Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu - premii w wysokości 50 000,00 zł.

4. Zakres tematyczny operacji:
Podejmowanie działalności gospodarczej odnosi się do zakresu § 2 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.)

5. Warunki udzielenia wsparcia:
Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.).

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014–2020) oraz realizować wskaźniki określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania LASOVIA (załącznik nr 1 do ogłoszenia 4/2018 – Planowane do osiągnięcia
w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki)

Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu, jest zgodna
z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu, wniosek złożony został w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu oraz sporządzony został na formularzu wskazanym w ogłoszeniu
o naborze zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

Operacja musi być zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, (tj. uzyskać na etapie oceny ponad 30% pkt.)

6. Kryteria wyboru operacji:
Operacja znajdzie się na liście operacji wybranych do finansowania jeżeli przejdzie pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z Programem (PROW 2014–2020), zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania LASOVIA oraz uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów  na etapie oceny Rady LGD LASOVIA (załącznik nr 2 do ogłoszenia 4/2018 - Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji) wg lokalnych kryteriów wyboru:

 

Kryterium wyboru

Waga

Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa
w zakresie wniosku w biurze LGD

1) nie korzystał – 0 pkt

2) korzystał – 5 pkt

Powstawanie nowych miejsc pracy w ramach operacji:

1) 1 etat - 0 pkt

2) 2 etaty - 10 pkt

3) 3 etaty - 20 pkt

Podnoszenie kompetencji osób w ramach operacji:

1) nie przewiduje- 0 pkt

2) przewiduje- 10 pkt

Operacja sprzyja ochronie środowiska i przeciwdziała zmianom klimatu

1) nie-  0 pkt

2) tak- 10 pkt

Projekt jest innowacyjny

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt

Operacja jest składana przez osobę z grupy defaworyzowanej określonej w LSR lub bezpośrednio oddziałuje na  grupę defaworyzowaną określoną w LSR

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt

Operacja  realizowana przez osoby zakładające  działalność gospodarczą której podstawę stanowią lokalne produkty, w tym lokalne produkty rolne

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt

Wnioskodawca posiada zasoby własne odpowiednie do zakresu działalności którą zamierza uruchomić

1) nie - 0 pkt

2) tak - 10 pkt

 

7. Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to ponad 30% z 85 pkt. czyli 25,5 pkt.

8. Sposób składania wniosku:

Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR, zawierającą m. in. następujące wytyczne:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) do biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Złożenie wniosku w Biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
 3. Biuro LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je we wniosku w odpowiednim polu oraz w rejestrze wniosków zawierającym ponadto: nazwę wnioskodawcy, tytuł operacji, lokalizację, kwotę wnioskowanej pomocy, datę i godzinę.
 4. Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez siebie lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy. Wycofanie wniosku sprawi, że podmiot ubiegający się o wsparcie znajdzie się w sytuacji sprzed jego złożenia.
 5. Wniosek wycofany zwracany jest wraz z załącznikami Wnioskodawcy bezpośrednio w Biurze LGD lub korespondencyjnie z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu wraz z oryginałem wniosku o jego wycofanie.

9. Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, a limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich operacji decydujące znaczenie ma kolejność złożenia wniosku.

10. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:
150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

11. Wysokość wsparcia:
Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację - 50 000,00zł

12. Intensywność pomocy:
Intensywność wsparcia - 100 % kosztów kwalifikowalnych

13. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z wymaganymi załącznikami.

Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR – wykaz stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków 4/2018.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015.1570 z dnia 2015.10.09 z późn. zm.).

14. Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Naboru nr 4/2018 dotyczą dokumenty znajdujące się w punkcie II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej DOKUMENTY APLIKACYJNE do pobrania ze strony.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz Procedury wyboru i oceny operacji dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania LASOVIA www.lasovia.com.pl w zakładce PROW 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, ul. Sikorskiego 2a, 39-300 Mielec od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. 7:00 - 15:00 oraz pod numerem telefonu 17 788 53 00.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki
 2. Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji, zawierająca Lokalne kryteria wyboru operacji
 3. Dodatkowe dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z LSR
  1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Klauzula RODO
  2. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 412
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl