^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2019 Komponent I
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2019 Komponent I

Data powstania: 2019-05-24 08:17
Data modyfikacji: 2019-05-24 09:15
Wytworzył: Tomasz Ortyl - Kierownik Referatu Inwestycji i Zarządzania Mieniem Gminnym

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2019 Komponent I

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź. zm.) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 9/2019 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 29 marca 2019r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:
Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących jedynie z budynków mieszkalnych o przepustowości do 5 m3/d spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. 2014r., poz. 1800), na obszarach gdzie budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
  Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia ( w miejscu realizowanego zadania nie może być również zarejestrowana działalność gospodarcza), będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, której dotyczy zadanie.
 2. Terminy naborów wniosków
  Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 1 lipca 2019 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2019 roku. ( decyduje data wpływu wniosku).

  Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych: Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

  Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.
 3. Na realizację zadań w ramach niniejszego naboru jest przeznaczona pomoc finansowa w formie dotacji w wysokości 200.000,- zł na 2019 rok.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku należy zapoznać się z następującymi dokumentami (umieszczonymi w sekcji załączniki):

 1. Regulamin naboru w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent I – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d
  Wzory załączników do Regulaminu naboru:
    1.1 Załącznik nr 1- Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji
    1.2 Załącznik nr 2– Rozliczenie zadania
    1.3 Załącznik nr 3– Potwierdzenie efektu ekologicznego przedsięwzięcia
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób fizycznych - przydomowe oczyszczalnie - W-18
  Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:
    2.1 Załącznik nr 2– Umowa z wykonawcą
    2.2 Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku możliwości podłączenia budynku do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
    2.3 Załącznik nr 4- Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości
 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 199
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl