Drukuj

Zawiadomienie

W związku z zapytaniami mieszkańców Gminy Mielec w sprawie możliwości zwiększenia częstotliwości wywozów odpadów komunalnych zmieszanych po dniu 1.10.2013 r. do takiej jaka obowiązuje od 1 maja do 30 września tj. raz na dwa tygodnie informuję; że po odbyciu rozmów z firmą, która na podstawie rozstrzygniętego przetargu wykonuje odbiór odpadów od 1 października do 30 kwietnia odpady komunalne będą odbierane raz na 4 tygodnie stosownie do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/215/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec .

Jeżeli ilość odpadów, które powstają na Państwa nieruchomościach nie będzie mieścić się w dotychczasowych pojemnikach na śmiecie, mogą Państwo wystąpić o zmianę kosza na większy.

Kierownik Referatu

Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Władysława Kasprzak