PROJEKTY UCHWAŁ

Drukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Projekty uchwał przekazane Przewodniczącemu Rady Gminy do wniesienia do porządku obrad najbliższej sesji:


 1. W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.

czytaj treść projektu uchwały

Projekt złożony przez Wójta w dniu 12.02.2013 r. Przewodniczącemu Rady Gminy


2. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

czytaj treść projektu uchwały

Projekt złożony przez Wójta w dniu 12.02.2013 r. Przewodniczącemu Rady Gminy

 

Proszę mieszkańców Gminy o zgłaszanie ewentualnych uwag radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy.