Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2011r. ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r. Nr 106, poz. 622) wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego mogą przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub złożyć oświadczenie o dochodach.

Oświadczenie powinno zawierać:

1) przychód,

2) dochód,

3) podatek należny,

4) składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone od podatku,

5) składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu,

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

You are here