Drukuj

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIELEC

w sprawie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych

stadion_wola_mielPonieważ w ostatnim okresie pojawiają się różne informacje, w tym często jednostronne i niepełne - wskazujące na uprawianie propagandy szkodliwej dla wizerunku gminy przekazuję pełny obraz sytuacji związanej z funkcjonowaniem sportu. Mieszkańcy Gminy mają pełne prawo zapoznać się z finansowaniem i funkcjonowaniem sportu na terenie gminy.

 

Gmina Mielec jest właścicielem obiektów sportowych we wsiach Chrząstów, Chorzelów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka i Złotniki. Jedynie stadion w Goleszowie został kiedyś ufundowany i przekazany przez osobę prywatną na rzecz klubu. Najwięcej młodzieży uczestniczy w działalności Ludowych Klubów Sportowych, które funkcjonują w Chrząstowie, Chorzelowie, Goleszowie, Podleszanach, Rzędzinowicach, Trześni, Woli Mieleckiej i w Złotnikach.

Organizacje sportowe prowadzące działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy finansowane są z budżetu gminy w ramach środków przeznaczanych na konkursy ofert z zakresu działalności pożytku publicznego. Jak również okazjonalnie korzystają ze środków obowiązkowo wyodrębnianych w budżecie na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.

Za środki pozyskane z budżetu gminy kluby utrzymują obiekty płacąc za energię elektryczną, wodę, gaz, tam gdzie te media są dostępne (nie wszystkie stadiony są przyłączone do mediów), jak również ponosząc koszty działalności stricte sportowej; zakupy sprzętu sportowego, dojazdy, opłaty za sędziów, et cetera. Praktycznie od zawsze środków gminnych klubom nie starczało i gdyby nie zaangażowanie działaczy sportowych oraz wsparcie sponsorów i praca społeczna to gminne kluby nie osiągnęłyby tego co obecnie reprezentują i posiadają. Za tą postawę na każdym kroku dziękuję zaangażowanym osobom.

W 2009r. ówczesne władze Gminy Mielec podjęły decyzję o budowie trzech stadionów sportowych dofinansowanej z RPO WP;

a/ funkcjonujący stadion w Woli Mieleckiej z obiektami budowanymi w 1994r. został w całości rozebrany i na tym miejscu zbudowano nowe obiekty sportowe; nową płytę boiska wraz z nawodnieniem, nowe ogrodzenie, nowy pawilon sportowy ogrzewany gazem, oświetlenie płyty boiska, oraz trybunę krytą z 300 krzesełkami,

b/ powstał nowy stadion w Chorzelowie na terenie przyległym do szkoły i do ośrodka kultury wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i nawodnieniem płyty boiska i rzędem krzesełek dla widzów. Szatnie zostały wykonane w budynku Domu Ludowego i Ośrodka Kultury.

c/ na terenie tzw. stawów w Podleszanach powstał nowy obiekt sportowo rekreacyjny z okazałym pawilonem sportowym ogrzewanym elektrycznie, ogrodzeniem, kortem tenisowym, oświetleniem kortu i płyty boiska (bez nawodnienia i bez trybun), parkingami.

Wymienione trzy obiekty wyróżniają się zdecydowanie na tle stadionów, z których korzystają kluby w pozostałych wsiach. Gminy jednak nie stać na radykalną przebudowę pozostałych obiektów m.in. dlatego, że łączny koszt wymienionych wyżej stadionów wyniósł 3.740.816 zł.

Podpisując w 2010r. umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy trzech stadionów Gmina Mielec dodatkowo zobowiązała się zatrudnić do końca 2012r. dwóch pracowników na okres dwóch lat. Jeden z tych pracowników pracuje od lutego 2012r., a drugi rozpocznie pracę z końcem grudnia 2012r. Zatrudniam osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą by jak najlepiej służyły naszej społeczności.

Jak zaznaczyłem w Chorzelowie i Podleszanach powstały od podstaw nowe obiekty, natomiast w Woli Mieleckiej dotychczasowe obiekty zostały wyburzone i na ich miejscu zbudowano nowe wg projektów wówczas tj. w 2009r. zaakceptowanych i przyjętych do realizacji (przy braku bramek, zadaszeń dla zawodników rezerwowych, należytego odwodnienia, et cetera – dziwi zatem rażący brak wówczas aktywności przy konsultowaniu projektu działaczy klubowych i społecznych, dzisiaj poddających obiekt głośnej krytyce)

Od rozpoczęcia w 2010r. prac wyburzeniowych w Woli Mieleckiej tamtejszy klub wyprowadził się ze stadionu, a opłaty za media ponosił wykonawca robót, a po ich zakończeniu i odbiorach (uczestniczyli w nich radni i działacze klubu) opłaty za media przejęła Gmina Mielec. Ponieważ działka, na której znajdują się obiekty sportowe pozostaje we władaniu Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, po pewnym czasie tj. w połowie 2011r. klub sportowy chcąc zweryfikować boisko przez władze piłkarskie i grać na swoim obiekcie podpisał umowę użyczenia z Dyrektorem ZS.

Pomimo nacisków ze strony pracowników Urzędu Gminy i moich by klub przejął opłaty za media od strony władz klubu nie było żadnej chęci do rozmów na ten temat.

Klucze do obiektu zostały przekazane władzom klubu oraz pracownikowi zatrudnionemu do obsługi stadionów. Nie mniej jednak zdarzyło się, że pracownikowi zatrudnionemu do pracy na stadionie zostały odebrane klucze służbowe przez działacza klubu i dopiero zdecydowana interwencja urzędników gminy spowodowała zwrot kluczy.

Wyliczenie wartości zużytej wody wg wskazań wodomierza wynosi 8 219, 56 zł. Jest trudny do przyjęcia argument, że nastąpił wyciek wody o znacznej skali z uszkodzonej rury za wodomierzem. Brak bowiem było śladów w ziemi wskazujących na znaczny wyciek wody. Jest to tym bardziej bolesne, że w ciągu tego roku zdarzały się okresy, w których z powodu małej ilości wody spadało ciśnienie w sieci, a ja apelowałem do mieszkańców gminy o współodpowiedzialność oraz o oszczędne korzystanie z wody.

Natomiast gazomierz wskazał pobór 958 m3 za co do dnia zakończenia poboru gazu faktury wystawione gminie wyniosły 5 477, 66 zł. Dotyczy to okresu od 1 sierpnia 2011r. do 30 listopada 2012 r., kiedy klub użytkował obiekt. Ostatnia faktura za okres od 2 października 2012 r. do 30 listopada 2012 opiewa na 561,05 zł. Pomimo wiedzy na ten temat od jesieni 2012 r. nie podejmowałem drastycznych kroków w trakcie jesiennego sezonu rozgrywkowego jednakże upominałem działaczy (w tym publicznie na zebraniu wiejskim w Woli Mieleckiej) i apelowałem jednocześnie o rozwagę i wstrzemięźliwość.

Klub był informowany o krokach podejmowanych przez Urząd Gminy, w tym również o terminie zdjęcia gazomierza i mógł podpisać umowę na dostawę gazu. Oczekując na taki gest aż do ostatniej chwili nie podejmowaliśmy żadnych działań dlatego dopiero po zdjęciu gazomierza niezwłocznie przystąpiliśmy do zabezpieczenia budynku usuwając wodę z instalacji.

Stosownie do art. 713 Kodeksu Cywilnego Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Do zwykłych kosztów utrzymania rzeczy należą opłaty za prąd, wodę, gaz, śmieci, które klub jako użytkownik powinien ponosić.

Przytoczyć należy wysokość dotacji, które kluby otrzymały w bieżącym roku od Gminy Mielec;

LKS „DROMADER" Chrzęstów – stadion Chrząstów - 8 500,- zł

LKS „SOKiS" Chorzelów – stadion Chorzelów - 8 500,- zł

LKS „MADRAS" Goleszów – stadion Goleszów - 6 000,- zł

LKS Podleszany – stadion Książnice i Podleszany - 11 660,- zł

LKS „Rzędzian" Rzędzianowice – stadion Rzędzianowice - 5 700,- zł

LKS „START" Wola Mielecka – stadion Wola Mielecka - 16 980,- zł

GLUKS „SOKiS" Wola Mielecka - stadion Wola Mielecka - 4 000,- zł

LKS „CZARNI" Trześń – stadion Trześń - 13 300,- zł

LKS „ZŁOTNICZANKA" Złotniki – stadion Złotniki - 10 160,- zł

inne

UKS Wola Mielecka (nauka pływania)- 2 000,- zł

UKS Podleszany (nauka pływania) - 2 000,- zł

UKS Chorzelów - 2 000,- zł

Aeroklub Mielecki (szkolenie lotnicze młodych mieszkańców gminy) - 3 200,- zł

Mielecki Klub Karate - 2 000,- zł

W tym kontekście wsparcie na sport w Woli Mieleckiej było zdecydowanie najwyższe w całej gminie, ponieważ łącznie na dwa kluby wyniosło 20 980 zł a wraz z UKS 22 980 zł. Również do najwyższych w gminie należały środki przeznaczone na działania profilaktyczne poprzez sport kierowane na Wolę Mielecką.

Skoro zatem inni dostali mniej, mają gorsze obiekty, często przez wiele lat nie remontowane i za swoje pieniądze płacą za nie to opór przed utrzymaniem własnego stadionu oraz roszczeniowa postawa nie przystają do zasady sprawiedliwości społecznej i są moralnie dalece wątpliwe. Z pewnością daleko im do fair play.

Wójt Gminy Mielec

/-/ Kazimierz Gacek