Drukuj

 Oświadczenie Wójta Gminy Mielec dotyczące sytuacji szkoły w Rydzowie.

       W związku z przedłożeniem przez Wójta Gminy Mielec pod obrady XXVII sesji Rady Gminy, która miała miejsce w dniu 21 lutego 2013r. projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rydzowie zarówno w trakcie samej sesji, jak również po jej zakończeniu wiele osób w tym radni oraz środki masowej komunikacji podawało informacje niezgodne z prawdą. Mieszkańcy Gminy Mielec mają prawo do zweryfikowania często nieprawdziwych informacji i poznania rzeczywistości takiej jaka ona jest.

Wieś Rydzów na dzień 31 grudnia 2012r. liczyła 351 mieszkańców. Funkcjonująca Szkoła Podstawowa w Rydzowie liczyła w ostatnim roku szkolnym średnio 47 dzieci, na które była naliczana subwencja oświatowa, co daje średnią w wysokości 7,83 dziecka na jedną klasę. Ponadto do klasy O, która nie jest objęta subwencją uczęszczało 14 dzieci w różnym wieku.

Szkoła zatrudnia łącznie 10 nauczycieli; w tym 5 na pełny etat, 1 x 13/18, 2 x 14/18, 1 x 9/18, 1 x 12/18 na etatu, do tego jeden z nauczycieli zatrudnionych w innej gminnej szkole uzupełnia etat w Rydzowie w wymiarze 8/18 etatu. Ponadto w szkole jest zatrudnionych 2 pracowników obsługi .

Łączny koszt utrzymania Szkoły Podstawowej w Rydzowie w 2012r. wyniósł 670 117,31 zł. w tym kwota subwencji z budżetu Państwa przypadająca na tą szkołę wyniosła 451 515,63 zł. , a brakująca reszta w wysokości 218 601,68 zł. została zapłacona z dochodów (głównie z podatków lokalnych) Gminy Mielec.

Jeżeli kwotę subwencji w 2012r. w wysokości 451 515, 63 zł. podzielimy przez liczbę uczniów wynoszącą 47 to otrzymujemy średnią wartość subwencji na ucznia szkoły w Rydzowie w wysokości 9606, 72 zł.

Koszt kształcenia ucznia w szkole wynosił rocznie 14 257,82 zł. Wynik szkoły w skali znormalizowanej wyniósł 5 stanin i był najniższy w gminie, przy średniej w gminie 7,13 stanin (pozostałe szkoły 7-8 stanin).

Z kolei w roku szkolnym 2012/13 w grupie 46 uczniów na których przysługuje subwencja oświatowa w roku szkolnym 2012/2013 21 to mieszkańcy Gminy Mielec, zaś 25 pochodzi z poza naszej gminy. Gmina Mielec dopłaca zatem do kształcenia w Szkole Podstawowej w Rydzowie dzieci zamieszkujących poza gminą co najmniej 116 277 zł. rocznie. Większość z tych dzieci po ukończeniu szkoły w Rydzowie nawet nie wybiera gimnazjum w Woli Mieleckiej ponieważ wybiera gimnazja we własnych gminach. Stan ten trwa praktycznie od początku reformy gimnazjalnej tj. od co najmniej 10 lat.

W grupie 14 uczniów klasy 0 (4-6 latki), na których nie ma subwencji 6 to mieszkańcy Gminy Mielec, a 8 pochodzi z poza naszej gminy.

W przypadku likwidacji szkoły Wójt założył następujące oszczędności;

- 218 601,68 zł. kwota dopłaty do utrzymania szkoły, która pozostałaby w budżecie gminy ,

- kwota 192 134, 40 zł. to wartość subwencji , która wraz z dziećmi z Rydzowa zostałaby wliczona szkole w Książnicach ( 20-ro dzieci x 9606,72 zł. )

Razem 410.736 zł.

Koszty dowozu dzieci z Rydzowa do Szkoły Podstawowej w Książnicach i opieki przedszkolnej w Rydzowie;

- ok. 30 000 zł. – koszt dowozu dzieci z Rydzowa do Książnic (ostatecznie byłby sprecyzowany po przetargu i ustaleniu trasy),

- 60 000 zł koszt utrzymania 15 dzieci w przedszkolu niepublicznym funkcjonującym w wyodrębnionych pomieszczeniach szkoły w Rydzowie (15 x 400 = 60 000 zł. w tym z Gminy Mielec połowa dzieci, czyli ok 30 000 zł.) – koszt ten bowiem byłby rozliczony między gminy Radomyśl Wielki (dzieci z Rudy) i Wadowice Górne (dzieci z Grzybowa) zgodnie z obowiązkiem i wg porozumienia z władzami samorządowymi tych gmin.

Razem koszty ; znacznie poniżej 90 000 zł.

Po odliczeniu kosztów roczne oszczędności były prognozowane na znacznie ponad 300 000 zł.

Dodam, że budynek szkoły byłby nadal wykorzystywany na cele szeroko rozumianej opieki społecznej, socjalnej albo na cele edukacji i rewalidacji, co pozwoliłoby zachować miejsca pracy pracowników fizycznych szkoły oraz utworzyć dodatkowe miejsca pracy.

Nadmienię, że w sąsiedniej wsi Ruda w gm. Radomyśl Wielki skąd kilkoro dzieci uczęszcza do SP w Rydzowie na ukończeniu jest rozbudowa szkoły podstawowej.

 

Wójt Gminy Mielec

Kazimierz Gacek