MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO GMINY

Drukuj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2007 – 2013.

Rozwój sieci drogowej dla sektora MŚP w Gminie Mielec.

Umowa WND-RPPK.02.01.00-18-048/08.

Celem technicznym realizacji projektu była modernizacja i rozbudowa systemu komunikacyjnego gminy poprzez:

Budowę drogi gminnej „Rzemieślniczej" w Woli Mieleckiej o dł. 420 mb. Została wykonana jezdnia bitumiczna o szerokości 5 mb z jednostronnym krawężnikiem, opaską o szerokości 0,5 m. Pobocze prawe jest gruntowe, pobocze lewe jest wykonane z kostki betonowej. Wykonana została kanalizacja deszczowa z separatorem substancji ropopochodnych.

Przebudowa drogi gminnej „Zawierzbie" w Podleszanach o dł. 1 628 mb. Została wykonana jezdnia bitumiczna o szerokości 5,50 m. Szerokość pobocza prawostronnego wynosi 0,75 m. Szerokość ciągu pieszego z kostki betonowej znajdującego się po lewej stronie drogi wynosi od 1,5 do 2 m, na długości 1588 mb.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszaru gminy, poprawy funkcjonowania regionalnego układu drogowego z drogą wojewódzką nr 984 i drogą powiatową nr 1152 R oraz 1170 R, zmniejszenia ryzyka wypadków drogowych i kosztów eksploatacji obiektów.

Efekty techniczne zrealizowanego projektu bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia następujących celów strategicznych:

- udostępnienie infrastruktury służącej poprawie warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej dla licznych firm w Woli Mieleckiej i Podleszanach,

- skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Podleszanami, Wolą Mielecką, a Mielcem,

- stworzenie warunków do wzrostu aktywności społeczno – gospodarczej na terenie gminy, w tym przede wszystkim rozwoju sektora MŚP i udostępnienia uzbrojonych terenów pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe.


 

DROGA WOLA MIELECKA "RZEMIEŚLNICZA"

1

2


 

DROGA PODLESZANY - ZAWIERZBIE

3

4

5

6

7