Drukuj

Szansa na lepsze jutro – program rozwoju Szkoły Podstawowej w Rydzowie

Złożony w ramach konkursu nr 21/POKL/9.1.2/2001.

Projekt nr IX POKL Działanie nr 9.1 Poddziałanie nr 9.1.2

Projekt będzie realizowany od 01.09.2011 r. do sierpnia 2013 r.

Projektem będą objęci uczniowie od klasy I do klasy VI oraz ich opiekunowie i nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Rydzowie.

W ramach działań zatrudniony zostanie psycholog, który obejmie wsparciem uczniów oraz przeprowadzi diagnozy psychologiczno-pedagogiczne pod względem kompetencji kluczowych.

W szkole prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie:

Język angielski

Umiejętności czytania ze zrozumieniem

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze

Zajęcia ICT.

Zorganizowane będą dwa wyjazdy do Centrum Nauki „Kopernik" w Warszawie.

Nauczyciele zostaną objęci cyklem szkoleń.

Wdrożony zostanie e-dziennik, tablica interaktywna, programy multimedialne oraz inne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

Wartość projektu: 224 333,00 zł.