Drukuj

 

"NOWA JAKOŚĆ"

Od 02.01.2012 r. Gmina Mielec rozpoczęła realizację projektu systemowego – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" o nazwie „Nowa jakość".

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju dziewcząt i chłopców z klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Mielec oraz stworzenie w tych szkołach warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniami poprzez wyposażenie bazy szkół w materiały dydaktyczne.

W ramach tego projektu w okresie jego realizacji czyli od 02.01 2012 do 30.06.2012 we wszystkich naszych szkołach podstawowych gminy indywidualizacją nauczania zostanie objętych 230 dzieci z klas młodszych.

logo_EFS

pdf Regulamin projektu

pdf Zał. nr 1 do regulaminu

pdf Zał. nr 2 do regulaminu

pdf Zał. nr 3 do regulaminu