Drukuj

"NOWA JAKOŚĆ"

TrzesnOd 02.01.2012r. w Gminie Mielec zrealizowano projekt systemowy – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" o nazwie „Nowa jakość".

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Celem głównym projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju dziewcząt i chłopców z klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Mielec oraz stworzenie w tych szkołach warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniami poprzez wyposażenie bazy szkół w materiały dydaktyczne.

W ramach projektu „NOWA JAKOŚĆ" objęto indywidualizacją nauczania 230 dzieci (97–dziewcząt, 133-chłopców) z Gminy Mielec.

We wszystkich szkołach w Gminie Mielec zrealizowano:

360 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Zajęcia prowadzono dla 67 dzieci (24 dz., 43 ch.);

150 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Zajęcia prowadzono dla 28 dzieci (10 dz., 18 ch.);

450 godzin zajęć logopedycznych. Zajęcia prowadzono dla 59 dzieci (23 dz., 36 ch.);

330 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych. Zajęcia prowadzono dla 76 dzieci (40dz., 36 ch.).

Doposażono 32 pracownie dydaktyczne do prowadzenia zajęć specjalistycznych (m.in. zakupiono 35 specjalistycznych programów multimedialnych) we wszystkich szkołach Gminy Mielec na kwotę 161.226,98 zł:

Szkoła Podstawowa w Chrząstowie – 23543,77zł,

Szkoła Podstawowa w Książnicach – 22851,63zł,

Szkoła Podstawowa w Podleszanach -15637,50zł,

Szkoła Podstawowa w Rydzowie – 15284,85zł,

Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach – 13569,25zł,

Szkoła Podstawowa w Złotnikach – 20365,39zł,

Zespół Szkół w Chorzelowie – 20936,70zł,

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej – 12189,51zł,

Zespół Szkół w Trześni – 16848,38zł.


Folder promocyjny

ZDJĘCIA:

Chorzelow

Chrzastow

Ksiaznice

Podleszany

Rydzow

Rzedzianowice

Trzesn

WolaM

Zlotniki

 

logo_NJ