Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

Spis spraw załatwianych w urzędzie z podziałem na komórki organizacyjne

Proszę kliknąć na odpowiedni link, aby uzyskać informacje na temat procedur i dostępnych formularzy do pobrania w danej komórce organizacyjnej:


 

Referat Organizacyjno - Administracyjny

Prowadzi głównie sprawy z zakresu: obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu, organizacyjno-kadrowe i szkoleniowe pracowników, skarg i wniosków, spraw społeczno-obywatelskich i ewidencji ludności, dowodów osobistych, ochrony informacji niejawnych.  


 

Referat Budżetu i Finansów

Prowadzi głównie sprawy z zakresu: planowania budżetowego, sprawozdawczości budżetowej, rachunkowości organu finansowego gminy, obsługi finansowo-księgowej Urzędu, wymiaru podatków i opłat lokalnych, zwrot akcyzy za paliwo, rachunkowości podatkowej i egzekucji podatków i opłat lokalnych. 


 

Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Prowadzi głownie sprawy z zakresu: gospodarki mieniem gminy, budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, ochrony przyrody, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, geodezji i kartografii, geologii i górnictwa oraz prawa łowieckiego.  


 

Referat Inwestycji i Zarządzania Mieniem Komunalnym

Prowadzi sprawy: przygotowania i koordynowania procesów inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy, pozyskiwania funduszy pomocowych i przygotowania w tym zakresie wniosków, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, promocji Gminy Mielec.

( Informacje jak zarejestrować działalność gospodarczą )


 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

Referat Oświaty koordynuje pracę szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mielec, prowadzi księgowość w zakresie planowania i wykonania budżetów szkół.


Stanowisko ds. wojskowych i zarządzania kryzysowego

 

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku prowadzi w szczególności sprawy z zakresu:przeprowadzania rejestracji przedpoborowych oraz współdziałania w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru, nadzoru merytorycznego związanego z ponoszeniem kosztów wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, jak również bezpłatnego umundurownia, ubezpieczenia i okresowych badań lekarskich członków OSP, koordynowania działalności ochrony ludności oraz reagowania kryzysowego na terenie gminy, współpracy z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego podczas prowadzenia akcji ratunkowych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. 


 

Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Samorządu Wiejskiego oraz Współpracy z Organizacjami Społecznymi

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku prowadzi w szczególności sprawy z zakresu: powiadamiania radnych i członków komisji o terminach sesji i posiedzeń komisji, zapewnienia radnym i członkom komisji niezbędnych materiałów umożliwiających aktywne uczestnictwo w obradach, sporządzania protokołów z sesji oraz posiedzeń komisji stałych i doraźnych, ewidencjonowania i przekazywania do realizacji uchwał Rady oraz przesyłanie do legalizacji organom nadzoru.

 


 

Stanowisko ds. utrzymania i modernizacji dróg

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku prowadzi w szczególności sprawy z zakresu: budowy, modernizacji i ochrony dróg gminnych, realizowania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych (planowanie środków na odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym, zlecanie usług), opracowywania projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych oraz obiektów mostowych, prowadzi sprawy związane z melioracją gruntów i utrzymanie właściwych stosunków wodnych.

 

You are here