Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2012 rok jest kontynuacją działań realizowanych przez Gminę Mielec w oparciu o Ustawę o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dnia  26 października 1982r. z późniejszymi zmianami, która  określa następujące zadania dla Gminy:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu;

2.  udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej i szkoleniowe w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

6. pomoc społeczna osobom i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.


Powyższe zadania realizowane są w postaci GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w GMINIE MIELEC, stanowiącego integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Czytaj pełną treść Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.

You are here