ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - PILARKA 2

Drukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Prezes Spółdzielni Socjalnej "RAZEM" zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 14 000 euro na

Zakup pilarki dla Spółdzielni Socjalnej "RAZEM"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomi społecznej w ramach projektu "Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pdf Pobierz treść Zaproszenia.

word Pobierz Formularz Ofertowy.


pdf Pobierz treść Protokołu z rozstrzygnięcia.