Drukuj

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIELEC W SPRAWIE PREDTERMINOWYCH WYBORÓW SOŁTYSA WE WSI ZŁOTNIKI W GMINIE MIELEC

W dniu 19.02.2013 r. rezygnację z pełnionej funkcji złożył sołtys wsi Złotniki.
Sposób przedterminowych wyborów sołtysa określony został w Statucie Sołectwa Złotniki uchwalonym przez Radę Gminy i przyjętym Uchwałą Nr IV/30/2011 z dnia 15 lutego 2011 r.

Stosownie do powyższej Uchwały Wójt Gminy Mielec wydał następujące zarządzenia i obwieszczenia:

  1. Zarządzenie Nr 277 /2013 Wójta Gminy Mielec z dnia 6 marca 2013r.w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa miejscowości Złotniki w Gminie Mielec.

  2. Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 7 marca 2013r o terminie przedterminowych wyborów sołtysa wsi Złotniki, o obwodzie wyborczym, jego granicy oraz siedzibie, o terminie zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz godzinach otwarcia lokalu wyborczego.

  3. Zarządzenie Nr 278/2013 Wójta Gminy Mielec z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu wyborczego zebrania wiejskiego we wsi Złotniki.

  4. Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Mielec z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy, druków i pieczęci komisji wyborczych.

 

WÓJT

/-/mgr Kazimierz Gacek