^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Fundusz Sołecki
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Fundusz Sołecki

Data powstania: 2012-10-22 10:17
Data modyfikacji: 2014-01-07 14:40

Co to jest fundusz sołecki?

 

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią.

O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpo­średnio mieszkańcy sołectw
na zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt.

O tym, czy w gminie zostanie wyodrębniony fundusz sołecki, decyduje rada gminy.

Musi to zrobić do 31 marca każdego roku - podjęta w tym terminie uchwała dotyczy kolejnego roku kalendarzowego. Jeżeli rada gminy nie zamie­rza wyodrębnić z budżetu funduszu sołeckiego na kolejny rok, musi podjąć, również do 31 marca, uchwałę o jego niewyodrębnieniu.

Coroczne podejmowanie uchwały o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy, w skład któ­rej wchodzą sołectwa.

 

Fundusz sołecki to publiczne pieniądze. Fundusz jest wyodręb­niany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje częścią budżetu. Wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego ponosi gmina, na nią też wystawiane są faktury, rachunki czy zawierane umowy. Sołtys może jednak ustalić z urzędem gminy, że to on będzie dokonywał poszczególnych zakupów.

Fundusz sołecki to pieniądze publiczne, które podlegają takim samym pra­wom jak pozostałe środki budżetowe. Wiąże się z tym również m.in. pełna jawność ich wydatkowania.

 

Ile pieniędzy przypada na sołectwo.

 

Fundusz sołecki wyodrębniony jest w budżecie gminy. Na każde sołectwo przypada konkretna kwota, obliczana według wzoru zawartego w art. 2 Ustawy o funduszu sołeckim.

Jej wysokość zależy od tego, ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz od dochodów gminy.

Informacja o tym, ile pieniędzy przypada na każde sołectwo, musi być prze­kazana sołtysom do 31 lipca roku poprzedzającego realizację funduszu.

 

Art.2 ust. 1: Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi:

                     Lm          

F   = ( 2 +   100 ) x Kb        

      

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż
dzie­sięciokrotność Kb,

Lm - liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprze­dzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbio­ru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 44 a ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.),

Kb - kwotę bazową - obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy,

o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze da­nej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Fundusz sołecki – na co wydać te pieniądze i kto o tym decyduje?

 

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które – w myśl Ustawy o funduszu sołeckim– speł­niają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W praktyce oznacza to,
że można je wydać na to wszystko, na co wydaje pie­niądze gmina. Przedsięwzięcia
z funduszu muszą być realizowane na terenie sołectwa, w którym mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu.

Decyzję o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki, podejmują do­rośli mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego. Decyzję mieszkańców, ujętą w formie wniosku
o funduszu sołecki wraz z uchwałą zebrania wiejskie­go, protokołem i listą obecności
z zebrania, sołtys przekazuje wójtowi zgodnie z procedurą określoną w statucie sołectwa,
w terminie nieprzekraczalnym do 30 września.

Władze gminy, radni czy sołtys nie mogą wpływać na tę suwerenną decy­zję mieszkańców sołectwa. Decyzja mieszkańców jest wiążąca. Wójt spraw­dza wniosek o fundusz sołecki jedynie pod kątem poprawności formalnej. Jeśli wniosek spełnia wszystkie warunki formalne, musi zostać uwzględniony w bu­dżecie gminy na kolejny rok.

 

Do kiedy należy wydać pieniądze z funduszu sołeckiego?

 

Pieniądze z funduszu muszą zostać wydane do końca roku na który zosta­ły uchwalone. Pieniądze z funduszu sołeckiego, które nie zostaną wydane, nie przechodzą na kolejny rok.
Nie przepadają, tylko zostają w budżecie gminy.

Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmo­nogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkań­ców na zebraniu wiejskim oraz zacząć realizować je możliwie jak najwcześniej.

 

 

 

Fundusz sołecki – zwrot części poniesionych wydatków.

 

Gmina, która zdecyduje się na wyodrębnienie w swoim budżecie funduszu i wyda pieniądze na przedsięwzięcia określone we wnioskach sołectw, co roku może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków. Zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim otrzymuje od Skarbu Państwa zwrot 10, 20 lub 30 % wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Najuboższe gminy otrzymują największy zwrot.

Zwrot ten dotyczy wyłącznie środków wydanych w ramach tej kwoty, która została wyliczona według wzoru zawartego w Ustawie. Wójt składa do właściwego wojewody wniosek o zwrot części wydatków do 31 maja roku nastę­pującego po tym, w którym poniesione zostały wydatki. Pieniądze stanowiące zwrot części poniesionych kosztów zostają wypłacone gminie do 31 sierpnia. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego oznacza zatem wpływ dodatkowych

środ­ków do budżetu gminy.

Gmina, decydując się na wyodrębnienie funduszu, wydaje pieniądze na przedsięwzięcia,

które według prawa zobowiązana jest finansować i dodat­kowo otrzymuje część pieniędzy

z powrotem.

 

Zadania własne gminy.

 

Zgodnie z artykułem 1 ustęp 3 Ustawy o funduszu sołeckim „środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie wa­runków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.”

O zadaniach własnych gminy mówi art. 6 ust. 1 i 2 oraz artykuł 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym:

Art. 6.

1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znacze­niu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy.

Art. 7.

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środo­wiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczysz­czania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komu­nalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

3a) działalności w zakresie telekomunikacji,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszech­niania kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzą­dzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewień,

13) cmentarzy gminnych,

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony prze­ciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki so­cjalnej, medycznej
i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia wa­runków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

18) promocji gminy,

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach:

 

 

sołectwo

wykonane przedsięwzięcia w latach

2010

2011

Boża Wola

remont drogi gminnej kamieniem

remont drogi gminnej kamieniem

Chorzelów

doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ZS w Chorzelowie

przekształcenie prawa własności i remont drogi gminnej do Smykowa

Chrząstów

wykonano chodnika dla pieszych przy drodze gminnej

zakupiono 2 wiaty przystankowe, wykonano remont dróg kamieniem

Goleszów

zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej / krzesła, stoły/

wykonano remont podłogi w budynku komunalnym,

zakupiono niezbędne wyposażenie

Książnice

projekt oświetlenia ulicznego , zamontowano bariery ochronne przy drodze gminnej Książnice - Majdanek

wykonano remont drogi gminnej przez Majdanek

Podleszany

przebudowano plac obok budynku ośrodka zdrowia

wykonano ogrodzenie wokół boiska szkolnego przy SP w Podleszanach

Rydzów

projekt modernizacji oświetlenia ulicznego

wykonano oświetlenie uliczne w kierunku „Ruda”

Rzędzianowice

projekt rozbudowy szkoły podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym

wykonano prace remontowe przy budynku komunalnym OSP Rzędzianowice I i Rzędzianowice II

Szydłowiec

projekt linii elektrycznej

remont budynku komunalnego

Trześń

wykonano prace remontowe obiektu sportowego

wykonano parking przy budynku komunalnym

Wola Chorzelowska

wykonano odwodnienie, regulację , konserwację   rowów przy drodze gminnej

wykonano odwodnienie, regulację , konserwację   rowów przy drodze gminnej

Wola Mielecka

wybudowano plac zabaw dla dzieci przy ZS Szkół

utwardzono plac zabaw przy ZS w Woli Mieleckiej

Złotniki

remont budynku komunalnego,

remont obiektu sportowego

wymieniono okna w budynku komunalnym,

dokończono remont obiektu sportowego i doposażono pomieszczenia sanitarne.

 

 

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w latach 2010 - 2013

 

 

sołectwo

wykonane przedsięwzięcia w latach

2010

2011

2012

2013

Boża Wola

remont drogi gminnej kamieniem

remont drogi gminnej kamieniem

remont gminnych dróg dojazdowych do pól

wykonanie oświetlenia ulicznego

Chorzelów

doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ZS w Chorzelowie

przekształcenie prawa własności i remont drogi gminnej do Smykowa

- zakup kosiarki odśnieżarki z przeznaczeniem dla ZS w Chorzelowie

- zakup niezbędnego wyposażenia do budynku komunalnego w Chorzelowie

 

wykonanie remontu budynku komunalnego OSP

Chrząstów

wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze gminnej

- zakup 2 wiat przystankowych, - - remont dróg kamieniem

- utwardzenie kostką brukową przystanków autobusowych

- remont budynku komunalnego

- remont dróg gminnych  

- budowa odcinka linii energetycznej k/młyna

- wykonanie chodnika na placu szkolnym

- wyrównanie i zagospodarowanie placu szkolnego

- zakup namiotu z przeznaczeniem dla SP
w Chrząstowie

- zakup kosiarki z przeznaczeniem dla SP
w Chrząstowie

- zakup wiaty przystankowej k/ szkoły

- wyrównanie drogi gminnej

 

Goleszów

zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej / krzesła, stoły/

- wykonanie remontu podłogi w budynku komunalnym,

- zakup niezbędnego wyposażenia

- wykonanie ogrzewania w budynku komunalnym

- prace remontowe w budynku komunalnym  

- utwardzenie terenu wokół budynku komunalnego  

- doposażenie budynku OSP

- remont przepustu na drodze gminnej

 

 

Książnice

- projekt oświetlenia ulicznego ,

- montaż bariery ochronnej przy drodze gminnej Książnice - Majdanek

wykonanie remontu drogi gminnej przez Majdanek

- wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku Wielofunkcyjnym w Książnicach stanowiącego mienie komunalne, w tym projekt, modernizacja

montaż urządzeń klimatyzacyjnych

w budynku komunalnym   OSP Książnice

 

Podleszany

przebudowa placu obok budynku ośrodka zdrowia

wykonanie ogrodzenie wokół boiska szkolnego przy SP w Podleszanach

- rozbudowa obiektu sportowego w Podleszanach stanowiącego mienie komunalne Gminy Mielec

wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Podleszany

 

Rydzów

projekt modernizacji oświetlenia ulicznego

wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku „Ruda”

- wykonanie oświetlenia ulicznego – przysiółek
„ Do lasu”

- wykonanie remontu dachu budynku komunalnego

wykonanie remontu obiektu komunalnego OSP

 

Rzędzianowice

projekt rozbudowy szkoły podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym

wykonanie prac remontowych przy budynku komunalnym OSP Rzędzianowice I i Rzędzianowice II

- zakup 3 wiat przystankowych

- utwardzenie terenu pod wiaty

- wykonanie ogrodzenia wokół budynku komunalnego Rzędzianowice I

- remont pomieszczeń w budynku komunalnym Rzędzianowice II  

- zakup progu zwalniającego na drodze gminnej k/szkoły

- remont budynku komunalnego LKS

- wykonanie oświetlenia ulicznego

 

 

Szydłowiec

projekt linii elektrycznej

remont budynku komunalnego

- remont drogi gminnej tzw. koniec

remont drogi gminnej przez wieś

Trześń

wykonanie prac remontowych obiektu sportowego

wykonanie parkingu przy budynku komunalnym

wykonanie remontu budynku komunalnego w Trześni i zagospodarowanie byłego mieszkania nauczycielskiego

modernizacja budynku komunalnego – Dom Nauczyciela

Wola Chorzelowska

wykonanie odwodnienia, regulacja , konserwacja   rowów przy drodze gminnej

wykonanie odwodnienia, regulacja ,konserwacja rowów przy drodze gminnej

- zakup dwóch wiat przystankowych

- wykonanie remontu budynku komunalnego w Woli Chorzelowskiej  

remont budynku komunalnego OSP

 

Wola Mielecka

wybudowanie placu zabaw dla dzieci przy ZS Szkół

utwardzenie placu zabaw przy ZS w Woli Mieleckiej

- zakup ciągnika do koszenia trawy z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

- zakup ławek na zewnątrz budynku dla Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej

- wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym

- wymiana drzwi garażowych w budynku komunalnym

- doposażenie obiektu komunalnego w Woli Mieleckiej - zakup niezbędnego wyposażenia

- wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w kierunku do P. Wiącka

- zakup progów zwalniających na drogę gminną tzw. Ścieżki

- remont kamieniem placu   przy budynkach komunalnych

- wykonanie oświetlenia ulicznego

- zakup 2 wiat przystankowych

- doposażenie obiektu sportowego

- zakup książek do biblioteki publicznej

- wykonanie tablic informacyjnych dla mieszkańców w sołectwie

Złotniki

- remont budynku komunalnego,

- remont obiektu sportowego

- wymiana okna w budynku komunalnym,

- dokończenie remontu obiektu sportowego i doposażenie pomieszczeń sanitarnych.

- wykonanie iwymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym  

-remont budynku komunalnego

- dokończenie remontu obiektu sportowo -rekreacyjnego

-   zakup tablicy interaktywnej

z przeznaczeniem dla SP w Złotnikach

- zakup i montaż placu zabaw

- wykonanie remontu budynku komunalnego OSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Bryg Daniel
 
Ilość wyświetleń: 8120
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl