^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Procedury
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Procedury

Data powstania: 2011-01-25 17:46
Data modyfikacji: 2016-09-01 08:29

Spis spraw załatwianych w urzędzie z podziałem na komórki organizacyjne

Proszę kliknąć na odpowiedni link, aby uzyskać informacje na temat procedur i dostępnych formularzy do pobrania w danej komórce organizacyjnej:

 


 

Referat Organizacyjno - Administracyjny

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny prowadzi sprawy z zakresu:

1. wydawania dowodów osobistych, w tym:

- wydawania zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,

2. ewidencji ludności :

- zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców) ,

- zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy,

- wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców),

- wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego,

- zameldowanie na wniosek strony,

- wymeldowanie na wniosek strony lub anulowanie zameldowania,

- udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

- wpisanie do Stałego Rejestru Wyborców Gminy Mielec Wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek,

- udostępnienie Rejestru Wyborców Gminy Mielec,

- reklamacja dot. nieprawidłowości w Stałym Rejestrze Wyborców,

- dopisanie do spisu wyborców,

- wpisanie do Stałego Rejestru Wyborców Gminy Mielec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, nie będących obywatelami polskimi,

3. kompletowanie wniosków dot. Zaświadczeń Rp-7 oraz innych dokumentów dot. byłych pracowników Urzędu i Spółdzielni Usług Rolniczych,

4. organizacja załatwiania skarg i interwencji zgłaszanych przez obywateli,

5. występowanie z wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie stażu absolwenckiego i robót publicznych,

6. doręczania korespondencji urzędowej adresatom na terenie Gminy Mielec,

ponadto Referat Organizacyjno-Administracyjny zajmuje się:

1.  zapewnieniem sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, prawidłowej obsługi interesantów oraz kompleksowej informacji,

2.  obsługą sekretariatu Urzędu Gminy,

3.  przygotowywaniem projektów struktury organizacyjnej Urzędu (regulaminu organizacyjnego, zakresów działania poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy, zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników),

4.  opracowywaniem projektów zmian statutu Gminy,

5.  obsługą kancelaryjną Urzędu Gminy,

6.  podejmowaniem niezbędnych czynności w celu sprawnego przygotowania i przebiegu prac wyborczych, tj. wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego, do samorządu terytorialnego, referendum i spisów,

7.  prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców,

8.  prowadzeniem spraw dotyczących BHP,

9.  prowadzeniem spraw związanych z zaopatrzeniem Urzędu w materiały biurowe i wyposażenie,

10. ewidencją księgową składników majątkowych Urzędu Gminy łącznie z rozliczeniem przeprowadzonych inwentaryzacji składników majątkowych,

11. funkcjonowaniem sieci informatycznej w Urzędzie,wdrażaniem i rozpowszechnianiem systemów i programów komputerowych, planowaniem i koordynacją realizacji zakupów systemów, sprzętu informatycznego oraz licencji na oprogramowanie,

12. planowanie i nadzór nad realizacją wdrożeń systemów informatycznych i ich udoskonalanie,

13. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy, akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, ewidencjonowanie czasu pracy,

14. obsługa prawna i kancelaryjna przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

15. prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu,

16. promocja gminy w ramach realizacji Projektu „Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” w ramach Programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Karty usług OA

 

Informacja na temat postępowania w przypadku utraty dowodu osobistego

 

Ulotka informacyjna dotycząca zabezpieczeń nowego dowodu osobistego

 


 

Referat Budżetu i Finansów

 

Referat Budżetu i Finansów prowadzi sprawy :

 1) w zakresie podatków i opłat:

-        dokonywaniem wymiaru i wydawaniem decyzji w zakresie podatków ( rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportu) dla osób fizycznych i prawnych,

-        zmiana opodatkowania (podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu);

-        umorzenie, odroczenia zaległości podatkowej w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości i środków transportowych;

-        ulga inwestycyjna w podatku rolnym; zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego);

-        wydawanie zaświadczeń o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego;

-        wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ;

-        podatek od środków transportowych ;

-        sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych podatków od osób fizycznych i prawnych;

-        zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,

ponadto Referat Budżetu i Finansów zajmuje się:

 1) w zakresie podatków i opłat:

-        prowadzenie rachunkowości i ewidencji księgowości podatkowej,

-        prowadzenie spraw związanych z windykacją (upomnienia i tytuły wykonawcze) należności podatkowych oraz prowadzenie postępowań zabezpieczających,

-        naliczanie i rozliczanie składek do Izb Rolniczych,

-        rozliczanie inkasentów z pobieranych należności podatkowych,

-        sporządzanie jednostkowych sprawozdań w zakresie prowadzonej księgowości podatkowej,

-        sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, jednostkowych w zakresie prowadzonej księgowości,

 2 ) w zakresie planowania budżetowego:

-        przygotowywanie projektu uchwały budżetowej,

-        przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w budżecie oraz zmian uchwały budżetowej,

-        sporządzanie sprawozdawczości z wykonania budżetu,

 3 ) w zakresie księgowości:

-        prowadzenie rachunkowości i ewidencji księgowej Gminy i Urzędu Gminy,

-        przyjmowanie sprawozdań finansowych określonych przepisami prawa od jednostek organizacyjnych funkcjonujących w strukturze Gminy,

-        sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, jednostkowych w zakresie prowadzonej księgowości i zbiorczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych,

Karty usług BF

 


 

Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 

W referacie Środowiska i Gospodarki Przestrzennej prowadzone są sprawy:

  1. Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego :

    - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,

    - wydawanie decyzji o ustalaniu inwestycji celu publicznego,

    - udzielanie informacji o przeznaczeniu terenów oraz warunków realizacji inwestycji wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

    - wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 2. Z zakresu gospodarki gruntami i geodezji :

    - wydawanie opinii wstępnego projektu podziału działki,

    - wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,

    - prowadzenie postępowań o rozgraniczeniu nieruchomości,

    - nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,

 3. Z zakresu ochrony środowiska :

    - przyjmowanie od mieszkańców , instytucji, podmiotów gospodarczych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

    - wydawanie decyzji zezwalających na wycięcie drzew,

Ponadto w referacie prowadzone są sprawy :

     - opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

     - prowadzenie spraw dotyczących naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

     - sprzedaży nieruchomości mienia gminnego,

     - komunalizacji minia wynikającego z przepisów prawa oraz przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy z innych tytułów.

     - naliczania opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości,

     - prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

     - prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej w związku z wzrostem wartości nieruchomości a także podziałem nieruchomości,

     - wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,

     - prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego dotyczące wydawania opinii na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydawanie uzgodnień na koncesje, a także wszystkie jej zmiany na wydobycie ze złóż.

     - prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa i łowiectwa dotyczące opiniowanie rocznych planów łowieckich,

     - współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi w sprawach zagospodarowania terenu,

     - wydawanie decyzji w sprawie posiadania psa rasy uznanej za agresywną

     - prowadzenie postępowania w zakresie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości którzy nie złożyli deklaracji, lub występuje niezgodność danych zawartych w deklaracji,

     - wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

     - ubiegania się o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

     - prowadzenie spraw w zakresie ochrony zwierząt.

     - prowadzenie postępowania w zakresie usunięcia odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych,

     - sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wójta.

 Karty usług RGP

 


 

Referat Inwestycji i Zarządzania Mieniem Gminnym

 

W referacie Inwestycji i Zarządzania Mieniem Gminnym prowadzone są sprawy:

1. Przygotowania i koordynowania procesów inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy,

2. Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji ze środków UE w tym przygotowanie wniosków aplikacyjnyc

3. Zarządzania mieniem komunalnym w tym budowa, modernizacja i utrzymanie obiektów i urządzeń komunalnych,

4. Obsługa dróg gminnych

- budowa, modernizacja i ochrona dróg,

- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, zwalczanie śliskości),

- bieżące oznakowanie dróg,

- wydawanie decyzji na zajmowanie pasa drogowego,

- wydawanie postanowień i decyzji na lokalizacje zjazdu z dróg gminnych,

- wydawanie decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową,

- utrzymanie właściwych stosunków wodnych w pasie dróg gminnych,

- opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych oraz obiektów mostowych,

- współpraca z zarządcami dróg gminnych i powiatowych,

5. Ewidencja Działalności Gospodarczej - ( Informacje jak zarejestrować działalność gospodarczą )

Ponadto w referacie prowadzone są sprawy:

1. Rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej:

- informacje związane ze zwrotem kosztów za wykonane przyłącza wodociągowe,

- informacje dotyczące dostępnej sieci wodno-kanalizacyjnej,

2. Nadzoru i rozliczanie kosztów oświetlenia ulicznego,

3. Gospodarki zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, ustalanie czynszów i kaucji za lokale.

Karty usług RIK

 


 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych prowadzi sprawy z zakresu:

1. Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

- wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

- cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

- naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych w tym:

- analiza i weryfikacja wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych,

- wydawanie decyzji dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- wydawanie zaświadczenia o pomocy de minimis.

3. Organizacji dowozu uczniów tym uczniów niepełnosprawnych.

4. Prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych w tym:

- wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

- wygaszanie decyzji o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

- cofanie decyzji o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

5. Wydawania zaświadczeń o zarobkach dla pracowników jednostek oświatowych Gminy Mielec.

6. Organizowania konkursów dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mielec w tym:

- analiza dokumentów wymaganych od osoby kandydującej na stanowisko dyrektora szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mielec.

7. Obsługi prawnej i kancelaryjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.

Ponadto Referat Oświaty i Spraw Społecznych prowadzi sprawy z zakresu:

1)     organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mielec,

2)     współpracy z niepublicznymi szkołami i innymi jednostkami niepublicznymi oświatowymi, podmiotami niepublicznymi świadczącymi różne formy opieki przedszkolnej lub opieki nad małymi dziećmi, także opieki pozalekcyjnej,

3)     przygotowywania uchwał w zakresie prawa oświatowego ,

4)     analizowania i przedstawiania do zatwierdzania corocznych projektów organizacyjnych oraz aneksów do projektów organizacyjnych szkół,

3)     współdziałania z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań związanych z oświatą na terenie Gminy oraz współpracowania z jego wizytatorami,

4)     prowadzenia księgowości w zakresie planowania i wykonania budżetów szkół oraz opracowywania okresowych i rocznych jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu szkół,

5)     zapewnienia obsługi finansowo – księgowej szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec,

6)     organizowania i kontrolowania prawidłowego obiegu dokumentacji dla prowadzonej rachunkowości,

7)     współdziałania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym w sprawach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych i składkami ZUS,

8)     pomocy dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina w zakresie rozliczania środków przyznanych na realizację przez nie programów i projektów oświatowych i społecznych kierowanych do mieszkańców Gminy Mielec,

9)     sporządzania sprawozdań do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

10)   prowadzenia teczek akt osobowych dyrektorów szkół,

11)   oceny pracy dyrektorów szkół,

12)   kierowania pracami związanymi z przyznawaniem nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół,

13)   organizowania i współorganizowania konkursów szkolnych,

14)   realizacji rządowego programu pomocy uczniom – wyprawka szkolna

15)   prowadzenia spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w szczególności:

- przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz preliminarza wydatków,

- przygotowanie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

- kontrola realizacji poszczególnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- składanie corocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

- współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody Podkarpackiego ds. Profilaktyki Uzależnień,

- realizacja pozostałych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należących do gminy,

- obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- kontrola przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Karty usług OSW

 


 

Stanowisko ds. Wojskowych i Zarządzania Kryzysowego

 

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku prowadzi w szczególności sprawy z zakresu: przeprowadzania rejestracji przedpoborowych oraz współdziałania w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru, nadzoru merytorycznego związanego z ponoszeniem kosztów wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, jak również bezpłatnego umundurownia, ubezpieczenia i okresowych badań lekarskich członków OSP, koordynowania działalności ochrony ludności oraz reagowania kryzysowego na terenie gminy, współpracy z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego podczas prowadzenia akcji ratunkowych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

Karty usług ZK

 


 

Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Samorządu Wiejskiego oraz Współpracy z Organizacjami Społecznymi

 

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku prowadzi w szczególności sprawy z zakresu: powiadamiania radnych i członków komisji o terminach sesji i posiedzeń komisji, zapewnienia radnym i członkom komisji niezbędnych materiałów umożliwiających aktywne uczestnictwo w obradach, sporządzania protokołów z sesji oraz posiedzeń komisji stałych i doraźnych, ewidencjonowania i przekazywania do realizacji uchwał Rady oraz przesyłanie do legalizacji organom nadzoru.

 


 

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Mienia Komunalnego

 

W zakresie zarzadzania mieniem komunalnym: dzierżawa, wynajem , użyczenia zasobu komunalnego Gminy ,oraz jego bieżące utrzymanie.

W zakresie oświetlenia ulicznego: prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego usytuowanego na terenie Gminy.

Ponad to pracownik zatrudniony na tym stanowisku prowadzi w szczególności sprawy z zakresu: udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych polegające na publikacji ogłoszeń, opracowywaniu SIWZ, korespondencji z uczestnikami postępowań przetargowych, sporządzaniu projektów umów, oraz sprawozdań z udzielonych zamówień ,jak również udzielanie zamówień wyłączonych z ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 9074
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl