Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

Co to jest fundusz sołecki?

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpo­średnio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt. O tym, czy w gminie zostanie wyodrębniony fundusz sołecki, decyduje rada gminy. Musi to zrobić do 31 marca każdego roku - podjęta w tym terminie uchwała dotyczy kolejnego roku kalendarzowego. Jeżeli rada gminy nie zamie­rza wyodrębnić z budżetu funduszu sołeckiego na kolejny rok, musi podjąć, również do 31 marca, uchwałę o jego niewyodrębnieniu.

Coroczne podejmowanie uchwały o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy, w skład któ­rej wchodzą sołectwa. Fundusz sołecki to publiczne pieniądze. Fundusz jest wyodręb­niany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje częścią budżetu. Wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego ponosi gmina, na nią też wystawiane są faktury, rachunki czy zawierane umowy. Sołtys może jednak ustalić z urzędem gminy, że to on będzie dokonywał poszczególnych zakupów.

Fundusz sołecki to pieniądze publiczne, które podlegają takim samym pra­wom jak pozostałe środki budżetowe. Wiąże się z tym również m.in. pełna jawność ich wydatkowania.

Ile pieniędzy przypada na sołectwo.

Fundusz sołecki wyodrębniony jest w budżecie gminy. Na każde sołectwo przypada konkretna kwota, obliczana według wzoru zawartego w art. 2 Ustawy o funduszu sołeckim. Jej wysokość zależy od tego, ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz od dochodów gminy. Informacja o tym, ile pieniędzy przypada na każde sołectwo, musi być prze­kazana sołtysom do 31 lipca roku poprzedzającego realizację funduszu.

Art.2 ust. 1: Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi:

F =(2 + Lm/100) x Kb

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż

dzie­sięciokrotność Kb,

Lm - liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprze­dzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbio­ru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 44 a ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.),

Kb - kwotę bazową - obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy,

o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze da­nej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na rok 2013 fundusz sołecki na poszczególne sołectwa wynosi w zł:

Sołectwo

Wysokość środków

Boża Wola

7 912

Chorzelów

24 347

Chrząstów

21 668

Goleszów

14 997

Książnice

19 818

Podleszany

24 347

Rydzów

13 683

Rzędzianowice

24 347

Szydłowiec

8 424

Trześń

24 347

Wola Chorzelowska

14 340

Wola Mielecka

24 347

Złotniki

24 347

RAZEM

246 924

Fundusz sołecki – na co wydać te pieniądze i kto o tym decyduje?

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które – w myśl Ustawy o funduszu sołeckim– speł­niają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W praktyce oznacza to, że można je wydać na to wszystko, na co wydaje pie­niądze gmina. Przedsięwzięcia z funduszu muszą być realizowane na terenie sołectwa, w którym mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu.

Decyzję o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki, podejmują do­rośli mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego. Decyzję mieszkańców, ujętą w formie wniosku o funduszu sołecki wraz z uchwałą zebrania wiejskie­go, protokołem i listą obecności z zebrania, sołtys przekazuje wójtowi zgodnie z procedurą określoną w statucie sołectwa, w terminie nieprzekraczalnym do 30 września.

Władze gminy, radni czy sołtys nie mogą wpływać na tę suwerenną decy­zję mieszkańców sołectwa. Decyzja mieszkańców jest wiążąca. Wójt spraw­dza wniosek o fundusz sołecki jedynie pod kątem poprawności formalnej. Jeśli wniosek spełnia wszystkie warunki formalne, musi zostać uwzględniony w bu­dżecie gminy na kolejny rok.

Do kiedy należy wydać pieniądze z funduszu sołeckiego?

Pieniądze z funduszu muszą zostać wydane do końca roku na który zosta­ły uchwalone. Pieniądze z funduszu sołeckiego, które nie zostaną wydane, nie przechodzą na kolejny rok.

Nie przepadają, tylko zostają w budżecie gminy.

Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmo­nogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkań­ców na zebraniu wiejskim oraz zacząć realizować je możliwie jak najwcześniej.

Fundusz sołecki – zwrot części poniesionych wydatków.

Gmina, która zdecyduje się na wyodrębnienie w swoim budżecie funduszu i wyda pieniądze na przedsięwzięcia określone we wnioskach sołectw, co roku może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków. Zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim otrzymuje od Skarbu Państwa zwrot 10, 20 lub 30 % wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Najuboższe gminy otrzymują największy zwrot.

Zwrot ten dotyczy wyłącznie środków wydanych w ramach tej kwoty, która została wyliczona według wzoru zawartego w Ustawie. Wójt składa do właściwego wojewody wniosek o zwrot części wydatków do 31 maja roku nastę­pującego po tym, w którym poniesione zostały wydatki. Pieniądze stanowiące zwrot części poniesionych kosztów zostają wypłacone gminie do 31 sierpnia. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego oznacza zatem wpływ dodatkowych środ­ków do budżetu gminy.

Gmina, decydując się na wyodrębnienie funduszu, wydaje pieniądze na przedsięwzięcia, które według prawa zobowiązana jest finansować i dodat­kowo otrzymuje część pieniędzy z powrotem.

Zadania własne gminy.

Zgodnie z artykułem 1 ustęp 3 Ustawy o funduszu sołeckim „środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 4, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie wa­runków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy."

O zadaniach własnych gminy mówi art. 6 ust. 1 i 2 oraz artykuł 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym:

Art. 6.

1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znacze­niu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy.

Art. 7.

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środo­wiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczysz­czania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komu­nalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

3a) działalności w zakresie telekomunikacji,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszech­niania kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzą­dzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewień,

13) cmentarzy gminnych,

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony prze­ciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki so­cjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia wa­runków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

18) promocji gminy,

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach:

 

 

Sołectwo

Wykonane przedsięwzięcia w latach

2010

2011

Boża Wola

remont drogi gminnej kamieniem

remont drogi gminnej kamieniem

Chorzelów

doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ZS w Chorzelowie

przekształcenie prawa własności i remont drogi gminnej do Smykowa

Chrząstów

wykonano chodnika dla pieszych przy drodze gminnej

zakupiono 2 wiaty przystankowe, wykonano remont dróg kamieniem

Goleszów

zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej /krzesła, stoły/

wykonano remont podłogi w budynku komunalnym,

zakupiono niezbędne wyposażenie

Książnice

projekt oświetlenia ulicznego , zamontowano bariery ochronne przy drodze gminnej Książnice - Majdanek

wykonano remont drogi gminnej przez Majdanek

Podleszany

przebudowano plac obok budynku ośrodka zdrowia

wykonano ogrodzenie wokół boiska szkolnego przy SP w Podleszanach

Rydzów

projekt modernizacji oświetlenia ulicznego

wykonano oświetlenie uliczne w kierunku „Ruda”

Rzędzianowice

projekt rozbudowy szkoły podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym

wykonano prace remontowe przy budynku komunalnym OSP Rzędzianowice I i Rzędzianowice II

Szydłowiec

projekt linii elektrycznej

remont budynku komunalnego

Trześń

wykonano prace remontowe obiektu sportowego

wykonano parking przy budynku komunalnym

Wola Chorzelowska

wykonano odwodnienie, regulację , konserwację rowów przy drodze gminnej

wykonano odwodnienie, regulację , konserwację rowów przy drodze gminnej

Wola Mielecka

wybudowano plac zabaw dla dzieci przy ZS Szkół

utwardzono plac zabaw przy ZS w Woli Mieleckiej

Złotniki

remont budynku komunalnego,

remont obiektu sportowego

wymieniono okna w budynku komunalnym,

dokończono remont obiektu sportowego i doposażono pomieszczenia sanitarne.


You are here