Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI:

 pdf  Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

pdf Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

pdf Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

pdf  Zgłoszenie pobytu stałego.

pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące.

pdf Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

 pdf  DR-1 - deklaracja na podatek rolny.

word   DR-1 - deklaracja na podatek rolny. - wersja .doc

 pdf  IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego.

pdf  DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości.

word  DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości. - wersja .doc

pdf  Załącznik do deklaracji DN-1 - os. prawne

word   Załącznik do deklaracji DN-1 - os. prawne - wersja .doc

pdf  IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

word  IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości. - wersja .doc

pdf  DL-1 - deklaracja na podatek leśny.

word  DL-1 - deklaracja na podatek leśny. - wersja .doc

pdf  IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego.

pdf  DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych.

pdf  DT-1/A - załącznik do deklaracji od środków transportowych (składany jedynie z deklaracją DT-1).

pdf  Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatników.

pdf  Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości podatkowej.

pdf  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

BUDOWNICTWO, GEODEZJA, OCHRONA ŚRODOWISKA:

pdf DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

pdf Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej.

word DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

word Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej. 

word Oświadczenie wyręczyciela - dotyczy przelewów bankowych. 

pdf  Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

pdf  Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.

pdf  Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

pdf  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

pdf  Wniosek o zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych.

pdf  Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znaczaco oddziaływać na środowisko.

pdf  Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

pdf  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

pdf  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

pdf  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

pdf Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki.

pdf  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

pdf CEIDG-1 - formularz do rejestracji działalności gospodarczej.

 

 SPRAWY WOJSKOWE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: 

pdf Wniosek o uznanie za samotnego.

pdf Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie.

pdf Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych w okresie odbywania: zasadniczej służby wojskowej* przeszkolenia wojskowego*.

pdf Wniosek o stwierdzenie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

pdf Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 

IMPREZY MASOWE:

pdf Wykaz niezbędnych dokumentów.

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

wordWniosek o wydanie zezwoleniana przeprowadzenie imprezy masowej. - wersja .doc

pdf Informacja dotyczącą organizacji służby porządkowej działającej podczas imprezy masowej.

pdf Oświadczenie w sprawie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia wykonawczego do ustawy.

 

 DROGI, MELIORACJA:

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację /budowę/przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi gminnej. 

pdf  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektów budowlanych/urządzeń w pasie drogowym. 

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego.

INFORMACJA PUBLICZNA:

word Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. - wersja .doc

pdf Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. - wersja .pdf 

 


You are here