Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO     

PORADNIKI:
pdf POWÓDZ - w pobliczu                   zagrożenia.
 pdf Postępowanie podczas                     wystąpienia huraganowych           wiatrów i nawałnic.
 pdf Jak postępować w przypadku            wypadku drogowego.
 pdf Bezpieczeństwo w            mieszkaniach.

pdf Uwaga czad!!!

logo_obrony_cywilnejNasz adres:

ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec

Telefon/Fax : 17 773 05 90, 17 774 56 37

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dla dobra mieszkańców, w celu zapewnienia warunków kierowania zintegrowaną akcją niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych, a zwłaszcza w stanach nadzwyczajnych zagrożenia życia, zdrowia czy środowiska na terenie Gminy Mielec tworzy się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK).

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pełni dyżur w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.:

pon.: 730 - 1700

wt.- czw.: 730 - 1530

pt.: 730 - 1400

a w pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy pozostają w dyspozycji telefonicznej: Przewodniczący Zespołu oraz pozostali członkowie Zespołu zależnie od potrzeb.

Zakres Działania

W zakresie zarządzania kryzysowego:

1. Zapewnienie należytego funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2. Opracowanie i aktualizacja planów; reagowania kryzysowego, operacyjnego planu ochrony przed powodzią, ochrony zabytków, pracy gminnego zespołu reagowania kryzysowego.

3. Kierowanie i koordynowanie działaniami ratowniczymi w sytuacjach kryzysowych.

4. Zbieranie i dokumentowanie dla potrzeb Wójta informacji w zakresie zapobiegania zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, obywatelskich także zapobiegania klęskom żywiołowym.

5. Obsługa kancelaryjno - biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

6. Opracowywanie raportów strat, programów odbudowy w zakresie szkód i strat wyrządzonych przez klęski żywiołowe i inne nadzwyczajne zagrożenia oraz koordynacja działań w tym zakresie.

7. Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych.

8. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, a także zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia zakresie zdrowia ludzi oraz środowiska.

W zakresie ochrony ludności:

1. Określanie i planowanie procesu zapobiegania zagrożeniom.

2. Przygotowanie i koordynowanie wniosków w zakresie procedur planowania cywilnego.

3. Opracowywanie i aktualizacja gminnych planów obrony cywilnej i ustalanie procedur reagowania kryzysowego w tym zakresie.

4. Przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania.

5. Organizacja i nadzór nad szkoleniem z zakresu obrony cywilnej kadr kierowniczych i członków formacji obrony cywilnej.

6. Monitorowanie zagrożeń i alarmowanie ludności w wypadku wystąpienia skażeń.

7. Nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej oraz innych jednostek organizacyjnych związanych z ratownictwem.

8. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej.

9. Współudział w zabezpieczeniu dóbr kultury i urządzeń użyteczności publicznej przed zagrożeniami.

10. Przygotowanie i organizowanie planowej ewakuacji ludności.

11. Nadzór nad organizacją ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia.

12. Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz współudział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

13. Przygotowywanie projektów aktów prawnych Szefa Obrony Cywilnej Gminy – Wójta Gminy Mielec w zakresie obrony cywilnej.

14. Planowanie, koordynowanie oraz organizowanie zaopatrzenia materiałowego na potrzeby obrony cywilnej.

15. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowej budownictwa oraz infrastruktury technicznej pod względem potrzeb obrony cywilnej.

16. Koordynowanie zadań w zakresie przygotowania do funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach szczególnych.

17. Nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli schronowych.

18. Prowadzenie gminnego magazynu obrony cywilnej.

19. Realizacja pozostałych zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy wynikających zakresie przepisów prawa.

W zakresie spraw obronnych:

1. Wykonywanie zlecanych przez Wójta zadań związanych z koordynacją współdziałania jednostek administracji zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej działającej na obszarze powiatu w zakresie utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i ochrony praw obywatelskich.

2. Opracowanie i bieżąca aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

3. Organizacja i przeprowadzanie poboru w ramach powszechnego obowiązku obrony.

4. Przygotowywanie projektów corocznych wytycznych Wójta do realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego.

5. Opracowanie i bieżąca aktualizacja „Planu akcji kurierskiej Gminy Mielec" oraz nadzór nad realizacją zadań akcji kurierskiej przez organy samorządu terytorialnego niższego szczebla.

6. Przygotowywanie wniosków do decyzji dotyczących tworzenia stref niebezpieczeństwa wokół nieruchomości zajętych na zakwaterowanie przejściowe wojsk.

7. Wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego przebywających na terenie powiatu – punkt kontaktowy państwa – gospodarza – HNS.

8. Ustalanie głównych przedsięwzięć szkolenia obronnego, organizacyjne przygotowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń na szczeblu gminnym.

9. Przygotowywanie projektów aktów prawnych Wójta dotyczących spraw obronnych.

10. Prowadzenie zbioru aktów prawnych i dokumentacji obronnej Gminy.

11. Realizacja przedsięwzięć stałego dyżuru Wójta Gminy Mielec.

12. Realizacja pozostałych zadań obronnych wynikających z odrębnych przepisów prawa.

You are here