^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Formularze do pobrania
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Formularze do pobrania

Data powstania: 2013-05-06 09:13
Data modyfikacji: 2016-01-11 10:42

Przejdź do odpowiedniego działu:

 

 

DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI:

pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego

pdf Wniosek zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

pdf Wniosek zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

pdf Wniosek zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

pdf Wniosek zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

pdf Wniosek o udostępnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym

pdf Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych, o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych, o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych

pdf Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

 

pdf Wniose o nadanie numeru PESEL

pdf Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 

pdf Wniosek zgłoszenia pobytu stałego

pdf Wniosek zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego

pdf Wniosek zgłoszenia pobytu czasowego

pdf Wniosek zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 

pdf Wniosek zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

pdf Wniosek zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 

pdf Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

pdf Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

pdf Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

 

pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia

pdf Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza tłumaczenia urzędowego

pdf Wniosek udzielenia pełnomocnictwa

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

  DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

  ZDN-1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

  ZIN-1 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZIN-2 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  ZIN-3 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

  DR-1 - deklaracja na podatek rolny

  ZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZDR-2 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  IR-1 - informacja o gruntach

  ZIR-1 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  ZIR-3 - załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

  DL-1 - deklaracja na podatek leśny

  ZDL-1 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  IL-1 - informacja o lasach

  ZIL-1 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZIL-2 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  ZIL-3 - załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

 DT-1 - delaracja na podatek od środków transportowych.

 DT-1/A - załącznik do deklaracji od środków transportowych (składany jedynie z deklaracją DT-1).

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatników.

 Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości podatkowej.

 

BUDOWNICTWO, GEODEZJA, OCHRONA ŚRODOWISKA:

pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

word Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej.

word Oświadczenie wyręczyciela - dotyczy przelewów bankowych. 

pdf Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mielec.

pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia / zmianę danych / na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mielec.

 Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

 Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

 Wniosek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

 Wniosek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

 Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znaczaco oddziaływać na środowisko

 Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znaczaco oddziaływać na środowisko

 Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

 Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 Wniosek o poświadczenie zgodności z oryginałem

 Wniosek o poświadczenie zgodności z oryginałem

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki

 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki

 Wniosek o odbiór zdemontowanych z budynku wyrobów budowlanych zawierających azbest złożonych na terenie posesji

 Wniosek o odbiór zdemontowanych z budynku wyrobów budowlanych zawierających azbest złożonych na terenie posesji

 Wniosek o demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest

 Wniosek o demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

pdfCEIDG-1 - formularz do rejestracji działalności gospodarczej.

 

OŚWIATA I SPRAWY SPOŁECZNE:

 Wniosek w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego dziecka/ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka

 Wniosek w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego dziecka/ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka

 Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka

 Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka

 

ALKOHOLE:

pdf Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

pdf Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

SPRAWY WOJSKOWE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE:

pdf Wniosek o uznanie za samotnego.

pdf Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie.

pdf Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych w okresie odbywania: zasadniczej służby wojskowej* przeszkolenia wojskowego*.

pdf Wniosek o stwierdzenie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

pdf Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 

IMPREZY MASOWE:

pdf Wykaz niezbędnych dokumentów.

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

wordWniosek o wydanie zezwoleniana przeprowadzenie imprezy masowej

pdf Informacja dotyczącą organizacji służby porządkowej działającej podczas imprezy masowej.

pdf Oświadczenie w sprawie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia wykonawczego do ustawy.

 

DROGI, MELIORACJA:

pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację /budowę/przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi gminnej.

pdfWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektów budowlanych/urządzeń w pasie drogowym.

pdfWniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego.

 

 

 

INFORMACJA PUBLICZNA:

pdf Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 35496
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2021 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl