^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Data powstania: 2015-05-13 10:55
Data modyfikacji: 2015-05-13 11:13
Wytworzył: Ewelina Gawryś

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r , poz. 59 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy - do 8081 zł; a jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Forma przyznania dofinasowania:
Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

Termin składania dokumentów:
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie  3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z kompletem dokumentów:
  • oryginałami dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
  • w przypadku osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie lub prowadzenie zakładu,
  • potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
   • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego;
   • kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzającego zdanie tego egzaminu,
   • kopie świadectwa pracy młodocianego pracownika,  a w przypadku zmiany umowy kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres nauki lub przyuczenia u danego pracodawcy.
 2. Aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 4. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 5. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.


Uwaga!!!
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r., poz. 232 z późn. zm.) zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Wiosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 5. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 10471
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl