^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data powstania: 2011-02-28 11:27
Data modyfikacji: 2014-08-18 14:37
Wytworzył: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

DANE TELEADRESOWE:

 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU
 • ul. Głowackiego 5
 • 39-300 Mielec

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek 7.30 - 16.00
 • wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
 • piątek 7.30 - 15.00

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kontakt

Pracownicy:

 • Inspektor - Wiesław Tacik
 • Inspektor - Monika Rec
 • Inspektor - Joanna Kapała

DZIAŁ PRACY ŚRODOWISKOWEJ

Kontakt:

Pracownicy:

 • Główny Specjalista Pracy Socjalnej - Aneta Kuśmierczyk - rejon: Wola Mielecka (pokój nr 5)
 • Specjalista Pracy Socjalnej - Lucyna Osmola - rejon: Trześń, Wola Chorzelowska, Szydłowiec, Chrząstów (pokój nr 5)
 • Specjalista Pracy Socjalnej - Danuta Kuna - rejon: Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany (pokój nr 6)
 • Pracownik Socjalny - Dorota Deć - rejon: Chorzelów (pokój nr 6)
 • Pracownik Socjalny - Paulina Kilian - rejon: Rzędzianowice, Rydzów (pokój nr 6)
 • Pracownik Socjalny - Magdalena Krawiec - rejon: Złotniki (pokój nr 3)

Strona www: http://www.gops.mielec.pl/

E-mail: gopsmielec@gops.mielec.pl

Kierownik ośrodka: Mirosław Jaworski

e-mail: mjaworski@gops.ug.mielec.pl

 

Formularze do pobrania

 

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Mielec i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przy ulicy Głowackiego 5. Do Ośrodka możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać również Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą.

Procedura ubiegania się o pomoc rozpoczyna się od wizyty u pracownika socjalnego. Jest to osoba, która udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji dotyczących rodzaju, formy i wysokości pomocy. Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy, pracownik socjalny umówi się z Tobą na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Poinformuje Cię on również jakie dokumenty dodatkowe musisz złożyć, aby dokumentacja była kompletna. Przeprowadzony wywiad środowiskowy i komplet dokumentów jest przekazywany do kwalifikacji przez Kierownika Ośrodka, który wydaje decyzje przyznającą lub odmowną.

Należy jednak nadmienić, iż potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 • opracowanie i realizacja projektów socjalnych;
 • przyznawanie i realizacja usług wsparcia krótkoterminowego w domach pomocy społecznej;
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 22902
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl