^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Ochrona danych osobowych
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Ochrona danych osobowych

Data powstania: 2017-03-23 12:54
Data modyfikacji: 2017-03-23 12:55
Wytworzył: Cyprian Śliwa

Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych klientów Urzędu Gminy Mielec

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 39-300 Mielec.
 2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl i nr telefonu: (17) 774 56 37.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy, w szczególności na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
  • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej,
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy Mielec.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5 39-300 Mielec.
 2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl i nr telefonu: (17) 774 56 37.
 3. Transmisja stosowana jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:
  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • Uchwały Nr XLII/293/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mielec,
  Ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 6 lat.
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych.
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Mielec informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Mielec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Urząd Gminy Mielec informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
 2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl i nr telefonu: (17) 774 56 37.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 5. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane przez 6 lat.
 8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych ustaw jest obligatoryjne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań wymienionych w pkt 4. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 12. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

 

Pozostałe klauzule informacyjne zamieszczone są na stronie ochrony danych osobowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 8621
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl