^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / GOSPODARKA ODPADAMI
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

GOSPODARKA ODPADAMI

Data powstania: 2013-05-06 11:08
Data modyfikacji: 2015-09-03 12:11
Wytworzył: Władysława Kasprzak

 

    


 

Gospodarka Odpadami w Gminie Mielec

 
1. Wysokość stawek za odbieranie odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018 r. wynosi odpowiednio za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na   terenie   nieruchomości ;  

zamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób ;

- selektywny wynosi miesięcznie:

 1. dla gospodarstwa domowego 1 osobowego                 - 18,00 zł
 2. dla gospodarstwa domowego 2 osobowego                 - 28,00 zł
 3. dla gospodarstwa domowego 3 osobowego i powyżej - 42,00 zł

- nieselektywny wynosi miesięcznie:

 1. dla gospodarstwa domowego 1 osobowego                 – 27,00 zł
 2. dla gospodarstwa domowego 2 osobowego                 – 42,00 zł
 3. dla gospodarstwa domowego 3 osobowego i powyżej – 63,00 zł

niezamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób:

 - selektywny stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynosi;

 1. 12,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów
 2. 24,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów
 3. 48,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
 4. 233,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
 5. 1253,00 zł za pojemnik o pojemności 6000 litrów

- nieselektywny stawka za pojemnik o określonej pojemności wynosi;

 1. 18,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów
 2. 36,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów
 3. 72,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
 4. 350,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
 5. 1880,00 zł za pojemnik o pojemności 6000 litrów

Liczba pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości niezamieszkałych powinna być wystarczająca do  umieszczenia w nich powstałych odpadów usuwanych z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec, z uwzględnieniem następujących norm:

 1. Dla zakładów produkcyjnych, usługowych i handlowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych jeden pojemnik 120 dm³ na nie więcej niż 10 pracowników,
 2. dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli, placówek leczniczych 3 dm³ na każdego ucznia, dziecko, pacjenta i pracownika,

 

2. Na terenie gminy Mielec funkcjonuje system segregacji odpadów z podziałem na:

 • szkło (białe i kolorowe) – worek zielony;
 • papier – worek niebieski;
 • metale i tworzywa sztuczne – worek żółty
 • odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych)– worek brązowy (BIO).

Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów komunalnych pozbywać się będą zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach,workach koloru czarnego.

 

3. Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych ( zmieszanych ) z terenu nieruchomości:

 1. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych – jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września jeden raz na dwa tygodnie,
 2. na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych – jeden raz na dwa tygodnie,
 3. na których nie zamieszkują mieszkańcy, a właściciele nieruchomości prowadzą;
  • działalność gastronomiczną , hotelarską, handlu artykułami spożywczymi- jeden raz na dwa tygodnie,
  • pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz na cztery tygodnie.


4. Ustalono  częstotliwość odbierania   segregowanych odpadów  komunalnych z terenu     

 z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ;

 • papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, - jeden raz na cztery tygodnie    
 • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - dwa razy w roku,

  z nieruchomości zamieszkałych;

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , zużyte  opony   - jeden raz w roku,
 • ponadto odpady; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, metali, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady niebezpieczne takie jak: lampy fluorescencyjne, farby, rozpuszczalniki, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

 

5. Właściciele wszystkich nieruchomości położonych na obszarze Gminy Mielec, zobowiązani są do złożenia Wójtowi Gminy Mielec wypełnionej ww deklaracji:

 • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 • w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi  w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Właściciele nieruchomości, zobowiązani są bez wezwania do uiszczenia na rzecz Gminy Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w cyklu dwumiesięcznym w następujących terminach:

 1. za miesiąc styczeń i luty       -   do 20 lutego każdego roku
 2. za miesiąc marzec i kwiecień -   do 20 kwietnia każdego roku
 3. za miesiąc maj i czerwiec      -   do 20 czerwca każdego roku
 4. za miesiąc lipiec i sierpień     -   do 20 sierpnia każdego roku
 5. za miesiąc wrzesień i październik - do 20 października każdego roku
 6. za miesiąc listopad i grudzień - do 20 grudnia każdego roku


Każdy zoobowiązany do wnoszenia opłaty za gospodorawonia odpadami komunalnymi winien jest terminowo i w zadeklarowanej wysokości wnosić opłatę w wybranej przez siebie formie tj. przelewem bądź w punktach kasowych PBS O/Mielec

 

 

 

JAK SEGREGOWAĆ

 

HARMONOGRAMY WYWOZU ŚMIECI

 

INFORMACJE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIELEC

 

ikona pliku pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Mielec.

 

 

 

FORMULARZE DO POBRANIA

 

pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

pdf Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej.

word Oświadczenie wyręczyciela - dotyczy przelewów bankowych.

pdf Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mielec.

 

 

 UCHWAŁY 

 

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy Mielec w sprawie sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

ikona pliku pdf Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Mielec w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR XX/134/2016 RADY GMINY MIELEC w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR XIX/132/2016 RADY GMINY MIELEC z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY MIELECz dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR XXVIII/214/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR XXVIII/215/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR XXIX/228/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR XXX/232/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR XXX/233/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR XXXI/238/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 29 kwietnia 2013 r. W sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVIII/214/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Mielec zmienionej uchwałą Nr XXIX/228/2013 z dnia 28 marca 2013 r w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Mielec .

ikona pliku pdf UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 29 kwietnia 2013 r. W sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/215/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 18053
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2019 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl