^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Procedury
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Procedury

Data powstania: 2011-01-25 17:46
Data modyfikacji: 2016-09-01 08:29

Spis spraw załatwianych w urzędzie z podziałem na komórki organizacyjne

Proszę kliknąć na odpowiedni link, aby uzyskać informacje na temat procedur i dostępnych formularzy do pobrania w danej komórce organizacyjnej:

 


 

Referat Organizacyjno - Administracyjny

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny prowadzi sprawy z zakresu:

 • wydawania dowodów osobistych, w tym:
  • wydawania zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
 • ewidencji ludności :
  • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców) ,
  • zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy,
  • wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców),
  • wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego,
  • zameldowanie na wniosek strony,
  • wymeldowanie na wniosek strony lub anulowanie zameldowania,
  • udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
  • wpisanie do Stałego Rejestru Wyborców Gminy Mielec Wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek,
  • udostępnienie Rejestru Wyborców Gminy Mielec,
  • reklamacja dot. nieprawidłowości w Stałym Rejestrze Wyborców,
  • dopisanie do spisu wyborców,
  • wpisanie do Stałego Rejestru Wyborców Gminy Mielec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, nie będących obywatelami polskimi,
 • kompletowanie wniosków dot. Zaświadczeń Rp-7 oraz innych dokumentów dot. byłych pracowników Urzędu i Spółdzielni Usług Rolniczych,
 • organizacja załatwiania skarg i interwencji zgłaszanych przez obywateli,
 • występowanie z wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie stażu absolwenckiego i robót publicznych,
 • doręczania korespondencji urzędowej adresatom na terenie Gminy Mielec,

ponadto Referat Organizacyjno-Administracyjny zajmuje się:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, prawidłowej obsługi interesantów oraz kompleksowej informacji,
 2. obsługa sekretariatu Urzędu Gminy,
 3. przygotowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu (regulaminu organizacyjnego, zakresów działania poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy),
 4. opracowywanie projektów zmian statutu Gminy,
 5. obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy,
 6. prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności,
 7. prowadzenie spraw w zakresie dowodów osobistych,
 8. podejmowanie niezbędnych czynności w celu sprawnego przygotowania i przebiegu prac wyborczych, tj. wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego, do samorządu terytorialnego, referendum i spisów powszechnych, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
 9. prowadzenie spraw dotyczących BHP i działalności socjalnej,
 10. organizacja przyjmowanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji oraz listów obywateli,
 11. prowadzenie   spraw    związanych    z    zaopatrzeniem    Urzędu    w   materiały    biurowe i wyposażenie,
 12. ewidencji  księgowa  składników  majątkowych  Urzędu  Gminy łącznie  z  rozliczeniem przeprowadzonych inwentaryzacji składników majątkowych,
 13. funkcjonowanie sieci informatycznej w Urzędzie, wdrażanie i rozpowszechnianie systemów i programów komputerowych:
  1. planowanie i koordynacja realizacji zakupów systemów, sprzętu informatycznego oraz licencji na oprogramowanie,
  2. planowanie i nadzór nad realizacją wdrożeń systemów informatycznych i ich udoskonalanie,
  3. planowanie szkoleń niezbędnych do obsługi sprzętu oraz oprogramowania.
 14. prowadzenie strony internetowej Gminy Mielec oraz aktualizacje w BIP,
 15. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy:
  1. akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
  2. ewidencjonowanie czasu pracy,
  3. kompletowanie wniosków dot. Zaświadczeń Rp-7 oraz innych dokumentów dot. byłych pracowników Urzędu i Spółdzielni Usług Rolniczych.
 16. zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców i wyrejestrowywanie w ZUS,
 17. obsługa prawna i kancelaryjna przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 18. występowanie z wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie subsydiowanych form zatrudnienia,
 19. prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu,
 20. tworzenie niezbędnych regulaminów w zakresie administrowania Urzędem, w sprawach określonych prawem pracy oraz przedkładanie Wójtowi propozycji zmian do tych regulaminów,
 21. prowadzenie spraw związanych z używaniem symboli narodowych, oraz spraw związanych z używanie symboli Gminy Mielec (flaga i herb), sygnalizowanie występowania i monitorowanie działań naruszających dobre imię Gminy Mielec, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
 22. współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień, Wojewódzkimi Urzędami Statystycznymi, Centrum Obsługi Informatycznej – PESEL przy przekazywaniu informacji aktualizacyjnych i statystycznych,
 23. prowadzenie spraw z zakresu PFRON,
 24. współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w sprawie repatriacji i cudzoziemców,
 25. prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy w szczególności: współpraca z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości w gminie, prowadzenie spraw z zakresu organizacji imprez gminnych, prowadzenie strony internetowej gminy, przygotowywanie materiałów informacyjnych dla dziennikarzy, przygotowanie oświadczeń, stanowisk i sprostowań medialnych, monitoring mediów, uruchomienie i prowadzenie newslettera w witrynie internetowej urzędu,
 26. przyjmowanie pism urzędowych w celu ich ogłoszenia, prowadzenie ich ewidencji, umieszczanie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz terminowe ich odesłanie z informacją o okresie, w jakim były wywieszone,
 27. przekazywanie przesyłek do rejestracji w systemie elektronicznego obiegu dokumentów, a po ich rejestracji przekazywanie na stanowiska pracy, zgodnie z dekretacją,
 28. zabezpieczenie mienia urzędu, w tym współpraca z podmiotem prowadzącym monitoring instalacji,
 29. prowadzenie Rejestru wniosków i udostępnianie informacji publicznej,
 30. zapewnienie wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego budynku urzędu oraz instalacji – prowadzenie księgi obiektu,
 31. koordynowanie prac remontowych oraz konserwacyjnych urzędu,
 32. zapewnienie wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego pojazdów służbowych oraz rozliczanie paliwa.

Karty usług OA

 

Informacja na temat postępowania w przypadku utraty dowodu osobistego

 

Ulotka informacyjna dotycząca zabezpieczeń nowego dowodu osobistego

 


 

Referat Budżetu i Finansów

 

Referat Budżetu i Finansów prowadzi sprawy:

 •  w zakresie podatków i opłat:
  • dokonywaniem wymiaru i wydawaniem decyzji w zakresie podatków ( rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportu) dla osób fizycznych i prawnych,
  • zmiana opodatkowania (podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu);
  • umorzenie, odroczenia zaległości podatkowej w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości i środków transportowych;
  • ulga inwestycyjna w podatku rolnym; zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego);
  • wydawanie zaświadczeń o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego;
  • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ;
  • podatek od środków transportowych ;
  • sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych podatków od osób fizycznych i prawnych;
  • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,

ponadto Referat Budżetu i Finansów zajmuje się:

 1. W zakresie planowania budżetowego:
  1. przygotowywanie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedkładanie projektu budżetu w obowiązującym trybie Wójtowi i Radzie Gminy,
  3. sporządzanie analiz finansowych dla potrzeb planowania budżetowego oraz Wójta,
  4. gromadzenie planów budżetowych jednostek i zakładów budżetowych,
  5. przygotowywanie   projektów   uchwał    Rady   Gminy   oraz   zarządzeń    Wójta   Gminy w zakresie zmian w budżecie oraz zmian uchwały budżetowej,
  6. sporządzanie sprawozdawczości z wykonania budżetu, informowanie Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu jego realizacji,
  7. wykonywanie przyjętego przez Radę budżetu, nadzór i bieżąca analiza realizacji budżetu gminy,
  8. utrzymywanie wszechstronnych kontaktów w celu właściwego rozliczenia środków pomocowych.
 2. W zakresie księgowości:
  1. zapewnienie obsługi finansowo – księgowej Gminy i Urzędu,
  2. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji dla prowadzonej rachunkowości,
  3. przyjmowanie sprawozdań finansowych określonych przepisami prawa od jednostek organizacyjnych funkcjonujących w strukturze Gminy,
  4. sprawowanie  kontroli  finansowej  realizacji  budżetu  w  jednostkach  organizacyjnych Gminy Mielec,
  5. sporządzanie jednostkowych sprawozdań w zakresie prowadzonej księgowości,
  6. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, jednostkowych w zakresie prowadzonej księgowości i zbiorczych dla wszystkich jednostek organizacyjnych,
  7. windykacja należności niepodatkowych Gminy,
  8. współpraca z pozostałymi Referatami i pracownikami na samodzielnych stanowiskach pracy w zakresie sprawozdawczości,
  9. prowadzenie ksiąg inwentarzowych, składników majątkowych będących na stanie Gminy Mielec z wyłączeniem składników majątkowych Urzędu Gminy Mielec,
  10. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie środków trwałych,
  11. przeszacowanie i umarzanie wartości majątkowych,
  12. prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania.
 3. W zakresie podatków i opłat:
  1. prowadzenie rachunkowości i ewidencji podatkowej,
  2. prowadzenie spraw związanych z:
   1. dokonywaniem wymiaru i wydawaniem decyzji w zakresie podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportu) i opłat lokalnych z wyłączeniem opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz opłaty skarbowej,
   2. ulgami, odroczeniami, umorzeniami w zakresie podatków i opłat lokalnych z wyłączeniem opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz opłaty skarbowej,
   3. kontrola podatkową w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
  3. windykacja należności podatkowych oraz prowadzenie postępowań zabezpieczających,
  4. wydawanie podatnikom zaświadczeń w w/w zakresie,
  5. przygotowywanie informacji i ich aktualizacja do Biuletynu Informacji Publicznej,
  6. naliczanie i rozliczanie składek do Izb Rolniczych,
  7. przygotowywanie sprawozdań w zakresie podatków i opłat,
  8. rozliczanie inkasentów z pobieranych należności podatkowych,
  9. współpraca z Urzędem Skarbowym , Regionalną Izbą Obrachunkową oraz innymi instytucjami w/w zakresie,
  10. prowadzenie spraw w zakresie pomocy publicznej udzielanej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
  11. sprawozdawczość.

Karty usług BF

 


 

Referat Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 

W referacie Środowiska i Gospodarki Przestrzennej prowadzone są sprawy:

 •   Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego :
  • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • wydawanie decyzji o ustalaniu inwestycji celu publicznego,
  • udzielanie informacji o przeznaczeniu terenów oraz warunków realizacji inwestycji wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 •  Z zakresu gospodarki gruntami i geodezji :
  • wydawanie opinii wstępnego projektu podziału działki,
  • wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań o rozgraniczeniu nieruchomości,
  • nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,
 •  Z zakresu ochrony środowiska :
  • przyjmowanie od mieszkańców , instytucji, podmiotów gospodarczych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • wydawanie decyzji zezwalających na wycięcie drzew,

Ponadto w referacie prowadzone są sprawy:

 1. W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:
  1. realizowanie postanowień wynikających z Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych,
  2. prowadzenie spraw w zakresie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:
   1. nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości,
   2. prowadzenie zadań związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
  3. przygotowanie  umów  dzierżawnych  w  zakresie  ustawy o  Ubezpieczeniu  Społecznym Rolników,
  4. prowadzenie    spraw    dotyczących   wieczystego    użytkowania nieruchomości oraz  przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  5. opiniowanie i zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
  6. prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjno – prawną nabycia i sprzedaży mienia gminnego,
  7. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.
 2. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego :
  1. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  2. prowadzenie spraw dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenie warunków zabudowy,
  3. naliczanie opłat planistycznych z tytułu zbycia nieruchomości,
  4. prowadzenie spraw w zakresie udzielania informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 3. W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska:
  1. prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz nadzór nad gospodarką leśną i zadrzewieniową,
  2. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska, gospodarki odpadami, ochrony przyrody oraz utrzymaniu porządku i czystości w gminie a w szczególności:
   1. organizacja i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami w gminie oraz selektywnej zbiorki odpadów,
   2. opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz sprawozdań związanych z działalnością w zakresie gospodarowania odpadami,
   3. przygotowywanie projektów uchwał Rady związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi,
   4. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
   5. kontrolowanie przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
   6. nadzorowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz selektywnej zbiorki odpadów w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
   7. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
   8. przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,
   9. prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji,
   10. dokonywanie przypisów i odpisów wymiaru należności z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.
  3. realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko,
  4. prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa i łowiectwa,
  5. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrola częstotliwości ich opróżniania.
  6. współdziałanie ze służbą Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin oraz nadzór nad zwalczaniem chwastów, chorób i szkodników.
  7. współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacja profilaktyki weterynaryjnej.
  8. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi.
  9. współdziałanie przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.
  10. w zakresie spraw melioracyjnych prowadzenie postępowań wodno – prawnych.

 Karty usług RGP

 


 

Referat Inwestycji i Zarządzania Mieniem Gminnym

 

W referacie Inwestycji i Zarządzania Mieniem Gminnym prowadzone są sprawy:

 • Przygotowania i koordynowania procesów inwestycyjnych i remontowych na terenie Gminy,
 • Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji ze środków UE w tym przygotowanie wniosków aplikacyjnyc
 • Zarządzania mieniem komunalnym w tym budowa, modernizacja i utrzymanie obiektów i urządzeń komunalnych,
 • Obsługa dróg gminnych
  • budowa, modernizacja i ochrona dróg,
  • zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, zwalczanie śliskości),
  • bieżące oznakowanie dróg,
  • wydawanie decyzji na zajmowanie pasa drogowego,
  • wydawanie postanowień i decyzji na lokalizacje zjazdu z dróg gminnych,
  • wydawanie decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową,
  • utrzymanie właściwych stosunków wodnych w pasie dróg gminnych,
  • opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych oraz obiektów mostowych,
  • współpraca z zarządcami dróg gminnych i powiatowych,
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej - ( Informacje jak zarejestrować działalność gospodarczą )

Ponadto w referacie prowadzone są sprawy:

 1. W zakresie inwestycji:
  1. przygotowywanie i koordynacja procesów inwestycyjnych i remontowych,
  2. podejmowanie   działań   zmierzających   do   pozyskiwania   funduszy   pomocowych, opracowywanie wniosków na  pozyskanie funduszy pomocowych i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Mielec w tym zakresie,
  3. prowadzenie na terenie Gminy inwestycji i remontów finansowanych z budżetu gminy,
  4. koordynowanie działalności w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony obiektów i urządzeń komunalnych w Gminie,
  5. udostępnienie informacji o danych zgromadzonych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  6. przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG,
  7. przekształcanie wniosków na formę elektroniczną i przesyłanie do CEIDG,
  8. wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, przygotowywanie materiałów do wydawnictw promocyjnych i współdziałanie w upowszechnianiu tych wydawnictw,
  9. monitorowanie programów pomocowych, z których może skorzystać gmina lub organizacje społeczne współpracujące z gminą; utworzenie ewidencji programów,
  10. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem strategii, programów odnowy wsi oraz innych zleconych przez Wójta, a wynikających z obowiązujących przepisów, planów i programów.
 2. W zakresie komunikacji, budowy, modernizacji i utrzymania dróg:
  1. prowadzenie spraw z zakresu budowy, modernizacji i ochrony dróg gminnych,
  2. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w zakresie budowy dróg, mostów,
  3. prowadzenie bieżącego oznakowania dróg gminnych,
  4. współpraca z zarządcami dróg wojewódzkich i powiatowych,
  5. realizowanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych (planowanie środków na odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym, zlecanie usług),
  6. wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej oraz egzekwowanie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego w czasie jego naruszenia,
  7. wydawanie decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową (reklamy, stoiska służące do prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej),
  8. prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
  9. opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych oraz obiektów mostowych,
  10. współpraca i koordynacja w zakresie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy, w tym:
   1. współdziałanie z przewoźnikami oraz organami koncesyjnymi w sprawie połączeń komunikacyjnych w gminie,
   2. nadzór nad wykorzystaniem mienia gminnego przez przewoźników oraz nad wykorzystaniem przystanków,
   3. prowadzenie spraw związanych z dotacjami na realizację zadań własnych z zakresu transportu publicznego,
  11. opracowywanie projektów budowlanych, kosztorysów w zakresie dróg, chodników, parkingów i urządzeń melioracyjnych,
  12. współpraca i koordynacja w zakresie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy w tym przekazywanie i rozliczanie dotacji,
  13. prowadzenie spraw z zakresu organizacji ruchu na drogach gminnych,
  14. sporządzanie    deklaracji    podatkowych w zakresie dróg gminnych podlegających opodatkowaniu.
 3. W zakresie melioracji:
  1. prowadzenie spraw związanych z melioracją gruntów i utrzymanie właściwych stosunków wodnych,
  2. organizowanie i nadzorowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych (nadzór nad realizacją wykonywanych robót, ich odbiór wraz z rozliczeniem),
  3. współpraca z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych oraz jednostkami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną na terenie Gminy Mielec.

Karty usług RIG

 


 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych prowadzi sprawy z zakresu:

 • Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:
  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
  • wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
  • cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
  • naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych w tym:
  • analiza i weryfikacja wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych,
  • wydawanie decyzji dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  • wydawanie zaświadczenia o pomocy de minimis.
 • Organizacji dowozu uczniów tym uczniów niepełnosprawnych.
 • Prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych w tym:
  • wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  • wygaszanie decyzji o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  • cofanie decyzji o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 • Wydawania zaświadczeń o zarobkach dla pracowników jednostek oświatowych Gminy Mielec.
 • Organizowania konkursów dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mielec w tym:
  • analiza dokumentów wymaganych od osoby kandydującej na stanowisko dyrektora szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mielec.
 • Obsługi prawnej i kancelaryjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.

Ponadto Referat Oświaty i Spraw Społecznych prowadzi sprawy z zakresu:

 1. w zakresie organizacyjno – prawnym:
  1. koordynowanie pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mielec, zapewnienie im warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania,
  2. analizowanie i przedstawianie do zatwierdzania corocznych projektów organizacyjnych oraz aneksów do projektów organizacyjnych szkół,
  3. współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie zadań związanych z oświatą na terenie Gminy oraz współpraca z jego wizytatorami,
  4. kreowanie polityki oświatowej w gminie,
  5. prowadzenie księgowości w zakresie planowania i wykonania budżetów szkół oraz opracowywania okresowych i rocznych jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu szkół,
  6. sporządzanie sprawozdań do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty,
  7. współdziałanie z Referatem Budżetu i Finansów Gminy,
  8. przygotowywanie uchwał w zakresie prawa oświatowego,
  9. organizowanie konkursów dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Mielec oraz wykonywanie zadań w zakresie stosunku pracy nauczycieli, którym powierzono to stanowisko,
  10. prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów szkół,
  11. przygotowywanie materiałów dotyczących oceny pracy dyrektorów szkół,
  12. kierowanie pracami związanymi z przyznawaniem nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół,
  13. organizowanie i współorganizowanie konkursów szkolnych,
  14. obsługa prawna i kancelaryjna związana z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
  15. analiza i weryfikacja wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
  16. współdziałanie z jednostkami oświatowymi w procesie tworzenia projektów i pisania wniosków na realizację programów związanych z oświatą i rozwojem społecznym, w których uczestniczyć będą mieszkańcy Gminy Mielec,
  17. prowadzenie spraw związanych z zadaniami samorządu w zakresie współpracy z niepublicznymi szkołami i innymi jednostkami niepublicznymi oświatowymi, podmiotami niepublicznymi świadczącymi różne formy opieki przedszkolnej lub opieki nad małymi dziećmi, także opieki pozalekcyjnej,
  18. organizacja dowozu uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych.
 2. w zakresie księgowości:
  1. prowadzenie księgowości w zakresie planowania i wykonania budżetów szkół,
  2. zapewnienie obsługi finansowo – księgowej szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec,
  3. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji dla prowadzonej rachunkowości,
  4. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, jednostkowych i zbiorczych w zakresie prowadzonej księgowości szkół,
  5. obsługa płacowa,
  6. obsługa finansowa projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
  7. organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej,
  8. rozliczanie inwentaryzacji,
  9. prowadzenie rozliczeń publiczno – prawnych w zakresie podatku VAT niezbędnych do łączenia rozliczenia Gminy i jednostek obsługiwanych na gruncie podatku od towaru i usług, w tym sporządzania ewidencji, dokumentów źródłowych oraz informacji i deklaracji
 3. w zakresie spraw społecznych:
  1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w szczególności:
   1. przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz preliminarza wydatków,
   2. kontrola realizacji poszczególnych zadań Gminnego Programu i składanie corocznego sprawozdania z jego realizacji,
   3. współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody Podkarpackiego ds. Profilaktyki Uzależnień,
   4. realizacja pozostałych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należących do gminy,
   5. realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
   6. obsługa   administracyjna   Gminnej   Komisji   Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych,
   7. wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,
   8. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  2. Tworzenie i realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzania im zadań użytku publicznego z dziedziny oświaty.
  3. Współpraca i współdziałanie z ośrodkami kultury, ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia dla niepublicznych form oświaty.

 

Karty usług OSW

 


 

Stanowisko ds. Wojskowych i Zarządzania Kryzysowego

 

Stanowisko ds. Wojskowych i Zarządzania Kryzysowego prowadzi sprawy z zakresu:

 1. W zakresie spraw obronnych:
  1. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
  2. opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  3. sporządzenie i aktualizacja dokumentacji planistycznej w zakresie przygotowania stanowiska kierowania Wójta,
  4. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy na potrzeby obronne,
  5. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,
  6. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
  7. planowanie i prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy oraz komórkach organizacyjnych z zakresu realizacji zadań obronnych,
  8. planowanie i nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności,
  9. przygotowanie i udział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
  10. przygotowanie dokumentacji do rejestracji osób przewidzianych do kwalifikacji wojskowej.
 2. W zakresie obrony cywilnej:
  1. kierowanie oraz koordynowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej gminy,
  2. opracowanie, aktualizacja oraz realizacja planu obrony cywilnej gminy,
  3. planowanie i organizacja szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej,
  4. tworzenie struktur obrony cywilnej,
  5. planowanie i organizacja szkoleń formacji obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
  6. terminowe opracowywanie sprawozdań, meldunków i informacji dotyczących spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego i przesyłanie ich do właściwych adresatów,
  7. opracowanie oraz aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej,
  8. organizacja systemu wykrywania i alarmowania oraz ostrzegania gminy,
  9. prowadzenie całokształtu gospodarki materiałowej na potrzeby obrony cywilnej,
  10. prowadzenie magazynu sprzętu OC, ewidencja i konserwacja posiadanego sprzętu,
  11. planowanie potrzeb materiałowych i środków finansowych na realizację zadań obronnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
  12. prowadzenie działalności popularyzacji oraz upowszechniania problematyki obrony cywilnej,
  13. opracowanie i aktualizacja planu dystrybucji płynu Lugola dla mieszkańców Gminy Mielec,
 3. W zakresie spraw społecznych:
  1. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zbiórek publicznych i zgromadzeń na terenie gminy oraz nadzór nad ich przebiegiem,
  2. przygotowywanie zezwoleń na zorganizowanie i przeprowadzenie imprez masowych,
  3. współpraca z Policją w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.
 4. W zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej:
  1. nadzór merytoryczny związany z ponoszeniem kosztów wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, jak również bezpłatnego umundurowania, ubezpieczenia i okresowych badań lekarskich członków OSP,
  2. współdziałanie     z   Wojewódzką   i  Powiatową  Komendą  Państwowej  Straży  Pożarnej w zakresie zadań ochrony przeciwpożarowej,
  3. współpraca z gminnym komendantem ochotniczych straży pożarnych w zakresie szkoleń, zawodów pożarniczych, rozliczenia paliwa i akcji ratunkowych,
  4. wnioskowanie o dotacje budżetowe i środki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych oraz nadzór nad wydatkowaniem tych środków,
  5. popularyzacja ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa gminy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  6. prowadzenie ewidencji udziału członków OSP w akcjach ratowniczych; rozliczanie akcji ratowniczych,
  7. prowadzenie ewidencji zasobów osobowych OSP oraz ewidencji zasobów materialnych OSP możliwych do wykorzystania w akcjach przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych oraz innych mających na celu ochronę ludności,
  8. prowadzenie we współpracy z Komendantem Gminnym spraw związanych ze szkoleniem członków OSP.
 5. W zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. opracowanie oraz aktualizacja planu zarządzania kryzysowego gminy,
  2. planowanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
  3. koordynowanie pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
  4. dokumentowanie pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
  5. opracowania i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
  6. prowadzenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
  7. współdziałania z organami prawa i porządku publicznego w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy,
  8. współpraca z jednostkami OSP w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy.

Karty usług ZK

 


 

Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Samorządu Wiejskiego oraz Współpracy z Organizacjami Społecznymi

 

Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Samorządu Wiejskiego oraz Współpracy z Organizacjami Społecznymi prowadzi sprawy z zakresu:

 1. powiadamianie radnych i członków komisji o terminach sesji i posiedzeń komisji,
 2. zapewnienie radnym i członkom komisji niezbędnych materiałów umożliwiających aktywne uczestnictwo w obradach,
 3. sporządzanie protokołów z sesji oraz posiedzeń komisji stałych i doraźnych,
 4. ewidencjonowanie i przekazywanie do realizacji uchwał Rady oraz przesyłanie do oceny organom nadzoru,
 5. rejestrowanie i przekazywanie kompetentnym organom wniosków radnych oraz wniosków Komisji, jak również czuwanie nad ich realizacją,
 6. zabezpieczanie realizacji skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Rady Gminy,
 7. przygotowywanie projektów statutów sołectw i regulaminów Rady, a także projektów uchwał dotyczących spraw organizacyjnych Rady,
 8. obsługa organizacyjno – kancelaryjna Przewodniczącego Rady Gminy,
 9. opracowywanie     materiałów   informacyjnych   i    statystycznych   dotyczących   radnych i komisji,
 10. prowadzenie spraw związanych z wyborami sołtysów i Rad Sołeckich,
 11. obsługa merytoryczno – finansowa funduszu sołeckiego,
 12. współpraca z sołtysami i samorządami wiejskimi,
 13. przekazywanie do realizacji wniosków i uchwał z zebrań wiejskich,
 14. wykonywanie w zakresie zleconym przez Wójta zadań związanych z wyborami ławników do sądów powszechnych,
 15. przekazywanie materiałów celem wykonania opracowania multimedialnej prezentacji odbytych sesji Rady Gminy,
 16. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy,
 17. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy,
 18. współpraca  ze stowarzyszeniami i  Klubami Sportowymi działającymi na terenie Gminy Mielec,
 19. organizowanie    i   przeprowadzanie   konkursów   na   realizację   zadań   Gminy   Mielec z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ich rozliczanie i kontrola,
 20. opracowywanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 21. obsługa inicjatyw lokalnych.

 


 

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Mienia Komunalnego

 

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Mienia Komunalnego prowadzi sprawy z zakresu:

 1. sprawowanie nadzoru i rozliczanie punktów oświetlenia ulicznego,
 2. prowadzanie procedur zakresu zamówień publicznych, procedur konkursowych (poza realizacją zadań pożytku publicznego) w zakresie właściwości urzędu, koordynacja spraw w tym zakresie,
 3. gospodarka mieniem komunalnym, prowadzenie spraw związanych z zarządem mieniem komunalnym,
 4. utrzymywanie   gminnych   obiektów   użyteczności   publicznej   oraz   obiektów administracyjnych gminy,
 5. gospodarka  zasobami  lokali  mieszkalnych  i  użytkowych  Gminy,  ustalanie  czynszów i kaucji za lokale,
 6. sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie mienia gminnego podlegającego opodatkowaniu (z wyłączeniem dróg),
 7. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 8. umarzanie, odraczanie w tym zakresie i pomoc publiczna.

 

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 21135
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe
 • „Pozbądź się smogu w Gminie Mielec (kotły gazowe i ogrzewane biomasą”
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
 • Dostępność Plus
 • Ochrona powietrza
 • Dostępna szkoła
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Granty PPGR
 • Uniwersytet Samorządności
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Konkurs fotograficzny
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2024 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda

Polityka Prywatności
Deklaracja dostępności
Projekt i wykonanie HSI.pl