Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -

SESJĘ  RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :

 1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Chrząstów na lata 2013-2019”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/249/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Podleszany na lata 2013-2019”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/251/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Książnice na lata 2013-2019”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mielcu stanowiącej mienie komunalne.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Mielec.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2010 Rady gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Mielec.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
21. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 7 listopada 2013 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

You are here