Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -

SESJĘ  RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/288/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Akademia Aktywnej Nauki Ucznia i Nauczyciela” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVI/287/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Kreatywny Uczeń i Nauczyciel ” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2014 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2014.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się 30 grudnia 2013 roku ( poniedziałek ) o godzinie 9:00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie. 

                                                                                                                     PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                                                     MAGDALENA BANIA

You are here