Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W GMINNYCH SZKOŁACH

Programy profilaktyczne i zapobiegawcze zostały opracowane z myślą o dzieciach i młodzieży, aby rozwijać ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi sprzyjać sięganiu po alkohol, narkotyki, nikotynę i inne substancje szkodliwe dla zdrowia.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny "Spójrz inaczej"

Program wychowawczo - profilaktyczny "Spójrz Inaczej" to zbiór  scenariuszy zajęć do systematycznej pracy ze wszystkimi klasami szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w świetlicach socjoterapeutycznych. Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Program uczy  je rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny  sposób lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające.

 

Program „Przyjaciele Zippiego"

Jest to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.

– „Przyjaciele Zippiego" to program, który uczy dzieci sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. To, czego dzieci nauczą się tutaj na zajęciach, na bazie opowiadań, których słuchają, próbują przenosić do codziennego życia. Nie jest to program terapeutyczny, ale profilaktyczny, dotyczy profilaktyki zdrowia emocjonalnego

 

Domowi Detektywi

Głównym celem programu jest opóźnienie momentu inicjacji alkoholowej, a jeśli już miała ona miejsce - ograniczenie częstości picia alkoholu przez młodych ludzi. Na rutynową realizację PDD, trwającą łącznie około 10 tygodni, składa się kilka podstawowych elementów. Program rozpoczyna spotkanie dla rodziców organizowane w szkole, którego celem jest uzyskanie akceptacji rodziców dla propozycji przeprowadzenia programu. Zgoda (lub brak sprzeciwu) ze strony rodziców umożliwia nauczycielowi rozpoczęcie realizacji kolejnych elementów programu.

 

Saper czyli jak rozminować agresję

SAPER daje podstawową wiedzę na temat zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi w klasie. Jest gotową propozycją do realizowania w trakcie zajęć wychowawczych z uczniami.

SAPER powinien być:

• dla nauczyciela - bazą do pracy całorocznej w nurcie uczenia lepszej komunikacji,

• dla ucznia - zwiększeniem umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami oraz reakcjami na zachowania kolegów i koleżanek.

Przewidywany skutek:

• poprawa relacji w klasie

• nieagresywne rozwiązywanie konfliktów

• zmniejszenie liczby zachowań agresywnych

 

Nie pal przy mnie proszę

Celem głównym programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu a celami szczegółowymi są:

1. Zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie

2. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich

3. Kształtowanie postaw asertywnych

 

Program "Trzeci elementarz czyli Program siedmiu kroków

Podstawową zasadą, jaką przyjęli autorzy programu jest sprzeciw dla zażywania jakichkolwiek substancji uzależniających przez niepełnoletnią młodzież, zarówno alkoholu, tytoniu jak i wszystkich rodzajów narkotyków. Przyjęcie takiej reguły było ważne przede wszystkim dlatego, iż coraz częściej polscy rodzice w poczuciu własnej bezradności, wobec powszechności zjawiska picia alkoholu przez młodzież skłonni są akceptować picie piwa i innych niskoprocentowych alkoholi przez swoje nieletnie dzieci.

„Trzeci Elementarz" jest programem edukacyjnym, którego celem jest takie „wyposażenie" młodych ludzi, aby w „momencie krytycznym" umieli podjąć mądrą decyzję, tzn. że nie sięgają po używkę.

Stop agresji i przemocy w szkole

Program skierowany jest do uczniów , rodziców, nauczycieli

Cele programu dla uczniów to:

obniżenie zachowań antyspołecznych wśród dzieci uczenie dzieci sposobów obrony swojej osoby przed przemocą fizyczną, słowną czy izolowaniem kształtowanie w dzieciach postaw empatii, reagowania na akty przemocy, korzystania z pomocy dorosłych ,uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji koleżeńskich

You are here